2389. Buitengebied 2010, Rhenen

De gemeente Rhenen wil haar bestemmingsplannen voor het buitengebied actualiseren. Omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau PlanMER
03-02-2010 Adviesaanvraag
12-04-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
23-06-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsing van het aangepaste MER 2011
03-01-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-01-2011 Datum kennisgeving
13-01-2011 Ter inzage legging van de informatie
09-06-2011 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Voorlopig toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau:

De Commissie voor de m.e.r. beschouwt de volgende punten als hoofdpunten voor het op te stellen milieueffectrapport. Dat wil zeggen dat voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming het MER in ieder geval onderstaande informatie moet bevatten:

 • een intergrale visie op de gewenste ontwikkeling van het buitengebied, met duidelijk omschreven ambities, die kan dienen als toetsingskader voor de beoordeling van alternatieven;
 • een onderbouwing van de totstandkoming van de uitgewerkte alternatieven en een beschrijving van de gehanteerde referentiesituatie (huidige situatie en autonome ontwikkelingen);
 • de 'milieugebruiksruimte' in het gebied, die mede bepaald wordt door randvoorwaarden vanuit natuur (vermestende en verzurende stoffen, verstoring), geluid, geur, fijn stof, landschap en cultuurhistorie (waaronder archeologie);
 • een zelfstandig leesbare samenvatting, met voldoende onderbouwend kaartmateriaal.

September 2010 : Adviesvraag teruggetrokken

De gemeente Rhenen heeft de adviesvraag aan de Commissie over het plan-MER voorlopig teruggetrokken. De gemeente heeft aangegeven dat het voorontwerpbestemmingsplan buitengebied Rhenen op een aantal essentiele onderdelen wordt heroverwogen. Dit leidt tevens tot aanpassingen van het plan MER. Meer informatie is te verkrijgen via de gemeente zelf.

Januari 2011: Toetsing

De Commissie voor de milieueffectrapportage (verder de Commissie ) signaleerde bij toetsing van het plan-MER een aantal tekortkomingen, die zij essentieel achtte voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. De gemeente heeft daarop aanvullende informatie aangeleverd met daarin de volgende onderdelen:
 

 • de vertaalslag van het beleidskader naar randvoorwaarden voor het plan;
 • de inhoud van de vergeleken alternatieven;
 • de onderbouwing van de referentiesituatie en autonome ontwikkeling;
 • de milieugebruiksruimte voor ammoniak, geur en luchtkwaliteit (fijn stof);
 • de effecten van het plan op natuur, landschap en cultuurhistorie / archeologie;
 • de effectbeoordeling en de op basis hiervan getrokken conclusies.
   

Verder is in de aanvulling op het MER een Passende beoordeling opgenomen.
 
De Commissie is van oordeel dat het MER en de aanvulling samen voldoende informatie bevatten voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming over het bestemmingsplan buitengebied. Uit het MER en de aanvulling blijkt onder meer dat een toename in ammoniakdepositie op de in de omgeving liggende Natura 2000-gebieden niet is uitgesloten en dat daarmee significant negatieve gevolgen niet zijn uit te sluiten zonder mitigerende maatregelen (zie ook paragraaf 2.3.2 van dit advies).

 

 

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Diederik Bel
drs. Yvonne van Manen

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rhenen

Bevoegd gezag
Gemeente Rhenen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling

Bijgewerkt op: 10 jul 2018