239. Uitbreiding Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN)

ARN wil de verbrandingscapaciteit van de afvalverwerkingsinstallatie op het industrieterrein Westkanaaldijk te Weurt (gemeente Beuningen) opvoeren van ca 78.000 ton/jaar naar 242.000 ton/jaar en een composteringsinstallatie bouwen voor ca. 75.000 ton/jaar gescheiden ingezameld groente-, fruit- en tuinafval. Daarnaast wordt voorzien in een aanpassing van de bestaande rookgasreinigingsinstallatie (conform de Richtlijn Verbranden 1989) en wordt er een scheidingsinstallatie voor bouw- en sloopafval gebouwd met een capaciteit van 81.000 ton/jaar. Voor deze laatste activiteit is een vergunning verleend.  Voor de berging van onder andere vliegas en rookgasreinigingsproducten zal een monodeponie op de stortplaats van de ARN worden aangelegd. Op grond van het BACA1 geldt echter een stortverbod voor deze stoffen. De ARN had een ontheffingsverzoek op grond van de Wca ingediend.   1 Besluit van 21 mei 1991 (Stb. 247), houdende aanwijzing van chemische afvalstoffen (Besluit aanwijzing chemische af valstoffen).   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-07-1989 Datum kennisgeving
20-07-1989 Ter inzage legging van de informatie
13-10-1989 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
30-01-1992 Kennisgeving MER
30-01-1992 Ter inzage legging MER
18-02-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-04-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Aangezien tijdens de procedure bleek, dat de ANR ook plannen voor een grootschalige compostering van gescheiden ingezameld GFT had, zijn hiervoor een aantal aanvullende richtlijnen voor het op te stellen MER aan de ARN kenbaar gemaakt. 

In haar toetsingsadvies gaf de Commissie het oordeel, dat het MER voor de besluitvorming voldoende informatie bevatte over de milieueffecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven. Een aantal aspecten van de voorgenomen activiteit was echter minder goed uitgewerkt. Deze aandachtspunten verdienen bij de besluitvorming over de vergunningverlening en de evaluatie nadere aandacht. Het gaat om de prognose van het afvalaanbod, de scheidingsinstallatie voor bouw- en sloopafval, het beleid met betrekking tot het storten van reststoffen, de geuremissie bij de compostering en de compostopslag en de beschrijving van de autonome ontwikkeling.

De ingediende verzoeken om schorsing van de beschikkingen zijn in november 1992 afgewezen, waarmee de vergunningen definitief van kracht zijn geworden.

Medio 1994 heeft de ARN een scheidingslijn voor bedrijfsafval en bouw- en sloopafval in gebruik genomen.

Op 1 januari 1995 is de nieuwe verbrandingslijn (lijn 2) van de AVI van ARN in gebruik genomen, na drie maanden proefdraaien.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Boonzaaijer
ir. Henk Buijtenhek
ing. Cees Roos
ir. Verbeek

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. René Klerks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Afvalverwerking Regio Nijmegen b.v. (ARN)

Bevoegd gezag
Gelderland
Zuiveringsschap Rivierenland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D00.1 uitbreiding stortplaats niet-gevaarlijk afval, m.e.r.-plicht tot 1999
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 31 aug 2007