2401. Varkenshouderij en mestverwerking Willems Beheer BV, provincie Limburg

Willems Beheer bv is voornemens haar bedrijf aan de Hoebertweg te America uit te breiden naar 7.000 biggen en 16.986 vleesvarkens. Tevens is zij voornemens de mestvergistingsinstallatie uit te breiden.

Procedure en adviezen

Toetsing
18-05-2010 Kennisgeving MER
18-05-2010 Ter inzage legging MER
19-05-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsing aanvulling op het MER
14-09-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-10-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het project is eerder door de Commissie getoetst onder het projectnummer 1928. Zie voor meer informatie op de website www.commissiemer.nl 

De Commissie constateerde tijdens de toetsing dat op een aantal essentiele punten de milieu-informatie ontbrak. De inititiefnemer heeft daarop het MER aangevuld. Deze aanvulling heeft de Commissie betrokken bij haar beoordeling. De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling daarop tezamen de essentiele informatie aanwezig is om het milieubelang volwaardige te kunnen meewegen in de besluitvorming over de Wm-vergunning.

Uit het MER en de aanvulling daarop blijkt dat het voorkeursalternatief leidt tot een hogere ammonikadepositie door de emissies van de stallen en de warmtekrachtkoppelinge samen dan in de vigerende situatie en de referentiesituatie. Ammonikadepositie verzoorzaakt door de stallen alleen is bij het voorkeursalternatief lager dan bij de vergunde situatie. Ook de geurbealsting en de fijn stof emissie van het voorkeursalternatief nemen af ten opzichte van de vergunde situatie..

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Marc Pijnenburg
ing. Ingrid Spapens-Reijnders

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Willems Beheer B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018