2402. Vakantiepark De Pluimpot in Tholen

Recreatieterrein De Pluimpot wil het gelijknamige vakantiepark in Tholen verbeteren en uitbreiden door realisatie van recreatiewoningen en centrale voorzieningen. De wijzigingen worden in een bestemmingsplan vastgelegd en beslaan een oppervlakte van ongeveer 24 ha in Belvédèregebied, vlakbij het Natura 2000-gebied ‘Oosterschelde’. De gevolgen van het plan voor o.a. de verkeersafwikkeling, de leefomgevingskwaliteit en de natuur zijn goed in beeld gebracht in het MER. Van een groot aantal bouwstenen is onderzocht of ze dit initiatief vanuit milieuoogpunt kunnen verbeteren en versterken.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-03-2010 Adviesaanvraag
05-03-2010 Datum kennisgeving
05-03-2010 Ter inzage legging van de informatie
28-05-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
30-12-2011 Kennisgeving MER
30-12-2011 Ter inzage legging MER
03-01-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-02-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt de gekozen aanpak helder en de beoordeling en selectie van toe te passen bouwstenen navolgbaar. In de toelichting op het plan worden de geselecteerde bouwstenen, de mogelijkheden voor verevening en andere maatregelen die in het MER zijn geïdentificeerd, gekoppeld aan een aantal vervolgstappen. Voorbeelden zijn de watertoets en de uitwerking van het inrichtingsplan.

 

Richtlijnenadvies
In haar richtlijnenadvies vroeg de Commissie de inrichting van de parken en hun voorzieningen te beschrijven en ook hoe de verkeersontsluiting en de aansluiting op het regionale recreatieve netwerk worden gerealiseerd. Daarnaast vormden naar haar oordeel de landschappelijke inpassing en het benutten van kansen voor natuurontwikkeling aandachtspunten voor dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Wilfried Hessing
Henny Kromhout
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
De Koning Wessels Vastgoed bv
Recreatieterrein De Pluimpot B.V.
Estate & Roos Projectontwikkeling B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Tholen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018