2406. Capaciteitsvergroting A1 Apeldoorn-Zuid - Deventer-Oost

Keuzemogelijkheden voor de lange termijn worden verkend voor de capaciteitsvergroting van de A1 en A35 in het licht van kansen en bedreigingen voor gebiedsontwikkeling en de ruimtelijke kwaliteit van de snelwegomgeving.De MIRT-verkenning A1-zone strekt zich globaal uit van Apeldoorn tot en met Hengelo-Enschede-Oldenzaal. Binnen deze verkenning is voor de capaciteitsuitbreiding A1 het tracé opgedeeld in twee stukken: het tracégedeelte aansluiting Deventer-Oost tot aan knooppunt Azelo en het tracégedeelte Deventer-Oost tot aan aansluiting Apeldoorn-Zuid. Het plan-MER capaciteitsvergroting A1 gaat over het deeltracé tussen Deventer en Apeldoorn.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en Detailniveau
18-05-2010 Adviesaanvraag
18-05-2010 Datum kennisgeving
18-05-2010 Ter inzage legging van de informatie
01-10-2010 Advies uitgebracht
Advies over reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het plan-MER uit te werken:

 • De uitkomsten van de MIRT-verkenning A1 zone, te weten:
  • een gebiedsbrede probleemanalyse
  • een onderbouwing van nut en noodzaak
  • de samenhang met de andere activiteiten en projecten in de A1 zone
  • de afbakening van de scope van het project
 • Een verkeerskundige analyse van de regionale verkeersstromen aangevuld met een verkeersanalyse van het hoofdwegennet.
 • Een beschrijving van de gebiedsdoelen op de thema’s woon- en leefomgeving, landschap en cultuurhistorie en natuur.
 • Een brede verkenning van de mogelijke alternatieven volgens de stappen van de Ladder van Verdaas.
 • De effecten op Natura 2000-gebieden, woon- en leefomgeving, en landschap en cultuurhistorie.
 • Een onderbouwing van een gefaseerde uitvoering van de alternatieven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Laurent de Jong, M.Sc.
ir. Wim Keijsers
drs. Reinoud Kleijberg
ing. Ben Peters

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018