2408. Uitbreiding varkenshouderij Jannink te Ambt Delden, gemeente Hof van Twente

De heer Jannink wil een veehouderij aan de Slaghekkenweg 14b te Ambt Delden uitbreiden. Hiervoor moet de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan herzien. Vanwege de mogelijke invloed op Natura 2000-gebied 'De Borkeld' wordt een passende beoordeling opgesteld. Hiermee ontstaat de plan-MER-plicht. Bij toetsing van het MER constateerde de Commissie tekortkomingen. Zij adviseert een aanvulling op het MER op te stellen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-03-2010 Adviesaanvraag
24-03-2010 Datum kennisgeving
24-03-2010 Ter inzage legging van de informatie
18-05-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
20-12-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-12-2011 Kennisgeving MER
21-12-2011 Ter inzage legging MER
01-03-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De Commissie vindt het MER goed gestructureerd en goed inzicht geven in de effecten van het voornemen en de alternatieven.
Bij toetsing aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen constateert de Commissie wel een aantal tekortkomingen, die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. Het advies is een aanvulling op het MER op te stellen voordat het besluit wordt genomen. De tekortkomingen betreffen:

  • de uitwerking van de omgevingstoets IPPC
  • de invoerparameters van de emissieberekeningen
  • de gevolgen voor kwetsbare natuur
  • de (cumulatieve) geurhinder

 

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • een duidelijke onderbouwing en beschrijving van de alternatieven
  • een duidelijke beschrijving van het alternatief "salderen" en de effecten daarvan
  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de daarvoor gevlelige natuur
  • de bijdrage aan de locale geurhinder
  • de fijn stofemissies

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Nabeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
Willem Foppen

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
dhr. R.B.J. Jannink

Bevoegd gezag
Gemeente Hof van Twente

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018