2409. Dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer

Uit een periodieke keuring bleek dat ongeveer 12 km van de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer niet voldoet aan wettelijke veiligheidsnormen. Waterschap Rivierenland heeft een MER opgesteld voor dijkversterkingen in dit gebied. De Commissie vindt dat het MER voldoende informatie bevat om het milieubelang te kunnen meewegen in de besluitvorming. Er zijn vooral effecten te verwachten op de aspecten wonen, landschap en cultuurhistorie.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-03-2010 Adviesaanvraag
17-03-2010 Datum kennisgeving
17-03-2010 Ter inzage legging van de informatie
10-05-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
19-12-2012 Kennisgeving MER
20-12-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-12-2012 Ter inzage legging MER
07-02-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het MER zijn de veiligheidsproblematiek, twee alternatieven voor het voornemen en de effecten daarvan overzichtelijk beschreven. Uit de bouwstenen van de twee alternatieven is een voorkeursalternatief samen gesteld, waarvan ook de effecten zijn beschreven.
De Commissie constateert dat in het MER geen rekening wordt gehouden met het Deltaprogramma. Er is wel een 'robuustheidstoeslag' toegepast, maar het Deltaprogramma, dat zich richt op de middellange termijn, zou kunnen leiden tot een extra veiligheidsopgave voor het plangebied. De Commissie adviseert bij de besluitvorming aan te geven hoe met deze onzekerheid wordt omgegaan.Richtlijnenadvies
De Commissie adviseert in ieder geval in het MER:

  • De ontwikkeling van de alternatieven inzichtelijk te maken en te onderbouwen hoe de milieuaspecten hierin een rol hebben gespeeld.
  • De effecten op landschap en cultuurhistorie te beschrijven en aan te geven welke maatregelen getroffen kunnen worden om het voornemen landschappelijk in te passen en de cultuurhistorische effecten te mitigeren.
  • De kenmerkende soorten en habitats te beschrijven en aan te geven of (significante) gevolgen kunnen optreden voor beschermde natuurgebieden. Bovendien om ook aan te geven hoe omgegaan wordt met kansen voor natuurontwikkeling.
  • Een duidelijke samenvatting op te nemen.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Leo Boom
prof. dr. Rob Leuven
dr. Hans Renes

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Rivierenland

Bevoegd gezag
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018