241. Provinciaal afvalstoffenplan (PAP) Flevoland

De provincie Flevoland stelt het PAP op voor de afvalcategorieën huishoudelijke afvalstoffen en daarmee gelijktijdig te verwerken bedrijfsafvalstoffen, grof huisvuil, bouw- en sloopafval, agrarisch afval, verontreinigde grond, baggerslib en ziekenhuisafval. Uitgangspunten voor het plan zijn afvalpreventie, stimuleren van hergebruik en storten van niet-vermijdbaar en niet te hergebruiken afval, na een maximale volumereductie. Voor de uitwerking van deze punten zijn verschillende scenario’s opgesteld. Intensivering van scheiding aan de bron, gescheiden inzameling van groente-, fruit- en tuinafval en compostering zijn belangrijke elementen in de opgestelde scenario’s. Tijdens de planperiode van het tweede PAP wordt geen afvalverbrandingscapaciteit gerealiseerd. In de daaropvolgende periode wordt de inrichting van een afvalverbrandingsinstallatie, samen met de provincies Utrecht en Gelderland, niet uitgesloten.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-09-1989 Datum kennisgeving
20-09-1989 Ter inzage legging van de informatie
22-11-1989 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
02-10-1991 Kennisgeving MER
02-10-1991 Ter inzage legging MER
04-10-1991 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-01-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Ervaringen met advisering voor m.e.r. over PAP’en in andere provincies hebben ertoe geleid dat dit richtlijnenadvies een andere vorm had dan daarvóór uitgebrachte adviezen voor PAP’en1. De nadruk werd nu gelegd op de identificatie van die besluiten in het PAP waarvoor m.e.r. meerwaarde heeft. Voorgesteld werd om MER en plan samen te voegen en vooral aandacht te besteden aan knelpunten en besluiten die specifiek zijn voor Flevoland. Gedeputeerde Staten hebben in de richtlijnen het advies van de Commissie integraal overgenomen.

De Commissie constateerde in haar toetsingsadvies dat het MER voldoende diepgang bood voor afwegingen op strategisch niveau zoals bij het PAP aan de orde waren.

1Zie ook hoofdstuk 5 van het jaarverslag van de Commissie m.e.r. over 1989. Een recenter beschouwing is te vinden in het jaarverslag over 1991 (hoofdstuk 5).


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Boonzaaijer
drs. Ford
mr. van Hessem
dr. ir. Jan Hoeks

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Stefan Morel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Flevoland

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.1 tot 1-4-2011: Beleid over afvalverwijderingsmethode, stort of locaties

Bijgewerkt op: 10 jul 2018