2410. Aardgas+ De Wijk, Drenthe

De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) heeft het voornemen om door de injectie met stikstof de resterende hoeveelheid aardgas uit het gasveld 'De Wijk' te winnen. Dit gasveld ligt tussen Koekange en Echten in de gemeente De Wolden.Voor de productie van de benodigde stikstof wordt een luchtscheidingsinstallatie gerealiseerd. Ook zijn een aantal nieuwe putten en transportleidingen nodig.  Voor de realisatie van het voornemen zijn verschillende vergunningen nodig en moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen besluitMER, tevens planMER
18-03-2010 Adviesaanvraag
24-03-2010 Datum kennisgeving
24-03-2010 Ter inzage legging van de informatie
08-06-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
07-10-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-10-2010 Kennisgeving MER
13-10-2010 Ter inzage legging MER
13-12-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase

De Commissie adviseert in het MER in ieder geval aandacht te besteden aan:

  • de verwachte bodemdaling door de verlengde gaswinning en de gevolgen daarvan, voor met name de waterhuishouding; 
  • de wijze waarop de bodemdaling gemonitord en vergeleken wordt met de criteria hiervoor en, indien van toepassing, op welke wijze ingegrepen kan worden als de bodemdaling ontoelaatbaar dreigt te worden;
  • de risico’s van lekkage van stikstof, inclusief de wijze waarop de risico’s worden voorkomen en beheerst;
  • de (milieu)effecten van de luchtscheidingsinstallatie (geluid en externe veiligheid) en de landschappelijke inpassing van nieuwe locaties en luchtscheidingsinstallatie.

Toetsingsfase

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is om het milieubelang volwaardig mee te wegen in de besluitvorming over de bestemmingsplannen en Omgevingsvergunning .

Op basis van het MER constateert de Commissie dat:

  • in de huidige situatie maximaal 8 cm bodemdaling is opgetreden;
  • bij continuering van de huidige winning tot circa 2020 er maximaal 12 cm bodemdaling optreedt (referentiesituatie); 
  • de alternatieven ‘stikstofinjectie’ en ‘diepe compressie’ op het aspect bodemdaling niet onderscheidend zijn, voor beide alternatieven voorziet het MER een extra bodemdaling van maximaal 12 cm. Deze alternatieven zijn wel onderscheidend op het aspect ‘energieopbrengst’.

Uit het MER blijkt ook dat de veiligheidsrisco's zowel van de locaties als van de aardgasleidingen ruimschoots voldoen aan wettelijke grenswaarden (voor het plaatsgebonden risico) en aan oriënterende waarden (voor het groepsrisico).

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Robert Hack
ir. Hans Huizer
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM)
Gemeente De Wolden

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Gemeente De Wolden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018