2414. Uitbreiding vleeskuikenbedrijf Burema, gemeente Loppersum

Familie Burema zijn voornemens een pluimveehouderij uit te breiden aan de Godlinzerweg 5 te Leermens. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd te worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum dient hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-03-2010 Adviesaanvraag
29-03-2010 Datum kennisgeving
29-03-2010 Ter inzage legging van de informatie
27-05-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER in ieder geval op te nemen:

  • de gevolgen van het voornemen voor de kwetsbare natuur, met name de "Waddenzee";
  • de geuremissie van het bedrijf en de invloed op de geurhinder in de omgeving;
  • de fijn stofemissie van het bedrijf en de bijdrage ervan aan de fijn stofconcentratie in de directe omgeving van het bedrijf.

Deze punten zijn essentieel voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming over het voornemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Hoeve
dr. ir. Fennet van de Wetering

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
T.G. Burema

Bevoegd gezag
Gemeente Loppersum

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018