2418. Vrije Universiteit/Vrije Universiteit medisch centrum, Amsterdam

De Vrije Universiteit van Amsterdam en het medisch centrum van de Vrije Universiteit willen hun terreinen herinrichten. De herontwikkeling betreft (gedeeltelijke) sloop, nieuwbouw, wijziging en toevoeging van een aantal functies.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-04-2010 Adviesaanvraag
08-04-2010 Datum kennisgeving
08-04-2010 Ter inzage legging van de informatie
17-06-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
15-07-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-07-2011 Kennisgeving MER
20-07-2011 Ter inzage legging MER
15-09-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor besluitvorming in het MER aanwezig is.

De belangrijkste nadelige milieueffecten hangen samen met verkeersaspecten. In het MER is dan ook de meeste aandacht uitgegaan naar verkeersafwikkeling, geluid en luchtkwaliteit. Uit het MER blijkt dat er zonder het nemen van maatregelen knelpunten zijn op het vlak van geluidhinder en verkeer in het studiegebied.

Richtlijnen
De Commissie voor de m.e.r. beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

 • een beschrijving van de verkeersaspecten van alle modaliteiten met aandacht voor:
  • de effecten op geluidsbelasting en luchtkwaliteit;
  • de verkeersafwikkeling van en naar het plangebied;
  • inzicht in de mogelijkheden voor optimaal gebruik van openbaar vervoer en fiets;
  • parkeercapaciteit voor auto en fiets;
  • verkeersveiligheid.
 • een beschrijving van het lokale woon- en leefmilieu in relatie tot de stedelijke verdichting;
 • een beschrijving van de duurzaamheidsambities en hoe daar invulling aan wordt gegeven;
 •  inzicht in de fasering van de ontwikkelingen en op welke wijze rekening zal worden gehouden met tijdelijke milieueffecten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ir. Bart Brorens
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
ing. Laurent de Jong, M.Sc.

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vrije Universiteit

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018