2420. Asbest Denaturering Zwolle BV, Zwolle

Asbest Denaturering Zwolle B.V. heeft het voornemen om een denatureringsinstallatie voor asbest te bouwen op het bedrijventerrein Hessenpoort nabij Zwolle. De installatie zal capaciteit hebben voor verwerking van 100.000 ton asbesthoudend afval per jaar.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
31-03-2010 Adviesaanvraag
08-04-2010 Datum kennisgeving
08-04-2010 Ter inzage legging van de informatie
16-06-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie voor de m.e.r. (hierna ‘de Commissie’) beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport (MER). Dat wil zeggen dat voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming het MER in ieder geval onderstaande informatie moet bevatten:

 • een uitgebreide procesbeschrijving (inclusief flow sheets en massa- en energiebalansen) van de voorgenomen activiteit en alternatieven daarop;
 • een inschatting van het risico dat er asbestdeeltjes in het milieu terechtkomen:
  • door logistieke handelingen (ontvangst, opslag en behandeling);
  • doordat het denatureringsproces onvoldoende werkt (met als gevolg dat er in de afgasstroom of het eindproduct asbestdeeltjes aanwezig zijn);
  • door calamiteiten in de logistieke handelingen of het denatureringsproces.
 • een beschrijving van het energieverbruik van het denaturerings-proces in relatie tot de huidige verwerkingsmethode en een beschrijving van de mogelijkheden om het energieverbruik zoveel mogelijk te beperken;
 • een beschrijving van de wijze van controle en borging van de essentiële procesparameters (temperatuurniveau en verblijftijd); een beschrijving van de wijze van controle en borging van de veiligheid en kwaliteit van het eindproduct;
 • een beschrijving van de gevolgen van atmosferische depositie voor het Natura 2000-gebied Zwarte Water en Vecht;
 • een zelfstandig leesbare samenvatting, met voldoende onderbouwend kaartmateriaal.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Albert Dragt
ir. Huub Stassen
drs. ing. Peter Tromp
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Ivo de Groot

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Asbest Denaturing Zwolle B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C21.5 tot 1-4-2011: Asbest (houdende producten): winning, productie, be- of verwerking, 20.000ton eindproduct, verbruik 200ton asbest

Bijgewerkt op: 10 jul 2018