2424. LOG De Ass, gemeente Cuijk

De gemeente Cuijk wil in het landbouwontwikkelingsgebied De Ass nabij Haps de nieuwvestiging van twee agrarisch ondernemers mogelijk maken. Het betreft bedrijven die verplaatst worden vanuit het extensiveringsgebied rondom de kern van Haps. Om de verplaatsing planologisch mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Omdat dit bestemmingsplan kaderstellend is voor mogelijke toekomstige m.e.r.-plichtige besluiten en omdat mogelijk significant negatieve gevolgen zouden kunnen optreden voor Natura 2000, voert de gemeente voor dit voornemen een plan-m.e.r. uit.

Procedure en adviezen

Toetsing planMER
01-04-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-04-2010 Kennisgeving MER
08-04-2010 Ter inzage legging MER
15-07-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Bij de toetsing van het MER constateerde de Commissie dat daarin essentiële informatie voor de besluitvorming ontbrak. Daarop is een aanvulling op het MER opgesteld, die de Commissie heeft betrokken bij haar oordeel. Het MER en de aanvulling tezamen geven volgens de Commissie voldoende milieuinformatie voor de besluitvorming, maar de uitgangspunten voor de passende beoordeling zijn volgens de Commissie gedeeltelijk onjuist.

De Commissie constateert dat uit de passende beoordeling blijkt dat, wanneer de maximale planologische ruimte in het bestemmingsplan wordt benut, aantasting van de natuurlijke kenmerken in het Natura 2000-gebied de Oeffelter Meent niet is uit te sluiten.

Uit het MER en de aanvulling blijkt verder dat:

  • bij de maximale variant sprake is van overschrijding van geurnormen;
  • de gezondheidseffecten in het geheel positief uit vallen, maar door uitbreiding van de locatie Steenakkerstraat 19 zal lokaal een verslechtering optreden ten opzichte van de huidige situatie.

De Commissie adviseerde bij de besluitvorming rekening te houden met de feitelijk beschikbare milieuruimte voor geurhinder.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Mirjam Broekmeyer, MSc
ing. Ingrid Spapens-Reijnders
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ing. Lonneke Bekkers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Cuijk

Bevoegd gezag
Gemeente Cuijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 13 nov 2018