2429. Wilg-plan Noordrand Midden

Het Waterschap Brabantse Delta wil het gebied Noordrand Midden herinrichten. In het gebied liggen natte natuurparels die ook als Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zijn aangewezen. Voor de realisatie van natte natuurparels is een andere invulling van de waterhuishouding nodig. Deze moet robuuster worden zonder dat de landbouw overlast door vernatting ondervindt.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-04-2010 Adviesaanvraag
03-05-2010 Datum kennisgeving
03-05-2010 Ter inzage legging van de informatie
28-06-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase
De Commissie beschouwt de onderstaande punten als essentiĆ«le informatie in het milieueffectrapport

  • een integrale landschapsecologische systeemanalyse waarin cultuurhistorie, de ontwikkeling van het landschap en hydrologie zijn meegenomen;
  • een realistische inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden voor natuur en landschap; 
  • een specificatie van de doelen die ten grondslag liggen aan de alternatieven en in welke mate deze doelen bereikt worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Roeland During
dr. Henk Everts
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: prof. dr. Frans Saris
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Brabantse Delta

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018