2436. Wijziging bestemmingsplan paardenhouderij Lemele

De gemeente Ommen wil de begraafplaats en sportvelden in Lemele uitbreiden, waarvoor een melkveehouderij verplaatst moet worden. Bij de verplaatsing wijzigt ook de bedrijfsvoering van melkveebedrijf naar paardenhouderij annex manege. Voor de verplaatsing is een herziening van het bestemmingsplan nodig.Omdat het initiatief mogelijk effect heeft op het Natura 2000-gebied Vecht en Beneden-Regge, is ter ondersteuning van het besluit over het bestemmingsplan een MER met passende beoordeling opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing PlanMER
17-06-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-06-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie vindt dat de essentiële informatie voor besluitvorming over de partiële herziening van het bestemmingsplan buitengebied aanwezig is in het MER. 
Uit het MER komt duidelijk naar voren dat de nieuwvestiging een gering effect heeft op het Natura 2000-gebied. Het verplaatsen en omvormen van het bedrijf leidt echter per saldo tot een vermindering van de stikstofbelasting op het Natura 2000-gebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen

Voorzitter: Henk Janssen
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Ommen

Bevoegd gezag
Gemeente Ommen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 10 jul 2018