2437. Bestemmingsplan buitengebied Montferland

De gemeente Montferland stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het buitengebied. Het bestemmingsplan maakt uitbreiding van de intensieve veehouderij mogelijk. Het bestemmingsplan buitengebied heeft betrekking op het grondgebied van de gemeente Montferland, met uitzondering van de kernen en het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Azewijn.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau PlanMER
19-05-2010 Adviesaanvraag
20-05-2010 Datum kennisgeving
20-05-2010 Ter inzage legging van de informatie
20-07-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
21-04-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-04-2011 Kennisgeving MER
26-04-2011 Ter inzage legging MER
08-06-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailiniveau
De Commissie voor de m.e.r. beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

 • een onderbouwing van de totstandkoming van de uitgewerkte alternatieven en een beschrijving van de gehanteerde referentiesituatie (huidige situatie en autonome ontwikkelingen);
 • de ‘milieugebruiksruimte’ in het gebied, die mede bepaald wordt door natuur (vermestende en verzurende stoffen, verstoring), geluid en geur, landschap en cultuurhistorie;
 • de maximaal mogelijke effecten op de Natura 2000-gebieden (indien nodig met een in het MER opgenomen passende beoordeling) en de Ecologische Hoofdstructuur;
 • de relatie met en de cumulatieve milieueffecten van te verwachten ontwikkelingen in het landbouwontwikkelingsgebied Azewijn;
 • de positieve of negatieve effecten van het plan (en de alternatieven) op de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit, het landschap en de cultuurhistorische en/of archeologische waarden.

Toetsing MER

De Commissie adviseert op onderstaande punten een aanvulling op het MER op te stellen:

 • Voornemen en Referentiesituatie
  Uit het MER komt onvoldoende naar voren welke ontwikkelingen als voornemen zijn beschouwd, en welke deel uitmaken van de referentiesituatie.
 • Natuur en stikstofdepositie
  Het MER constateert dat blijkt dat bij invulling van de maximale ontwikkelruimte die het bestemmingplan biedt negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden ‘Gelderse Poort’ en ‘Uiterwaarden IJssel’ niet zijn uit te sluiten. Wanneer significante effecten op een Natura 2000-gebied niet op voorhand zijn uit te sluiten, moet een Passende beoordeling gemaakt die in het MER moet worden opgenomen.
 • Berekeningen en aannamen onvoldoende verifieerbaar
  Het MER Buitengebied maakt gebruik van conclusies en gegevens uit het MER LOG Azewijn en daarvoor uitgevoerde onderzoeken. Relevante uitgangspunten en gehanteerde aannames zijn onvoldoende duidelijk. Hierdoor zijn berekeningen en conclusie in het MER Buitengebied Montferland, vooral waar het gaat om de totale geur, fijnstof en stikstof belasting onvoldoende navolgbaar.

 

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
drs. Marinus Kooiman
drs. Yvonne van Manen

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Montferland

Bevoegd gezag
Gemeente Montferland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)
D14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij of -houderij: oprichten, wijzigen, of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 06 nov 2018