2439. Bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebieden Twenterand

Het college van burgemeester en wethouders van Twenterand wil voor een drietal landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) een bestemmingsplan laten vaststellen. Het gaat om de gebieden Fortwijk, Daarlerveen en Weitemanslanden. Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan wordt een procedure voor de milieueffectrapportage doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau planMER
27-05-2010 Adviesaanvraag
27-05-2010 Datum kennisgeving
27-05-2010 Ter inzage legging van de informatie
14-07-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
29-04-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-05-2011 Kennisgeving MER
05-05-2011 Ter inzage legging MER
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
05-05-2011 Datum kennisgeving
05-05-2011 Ter inzage legging van de informatie
19-08-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-10-2011 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies MER en aanvulling daarop

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiele informatie in het mileiueffectrapport:

  • de milieugebruiksruimte in het gebied voor verzurende en vermestende stoffen, geur, geluid, landschap en cultuurhistorie (waaronder archeologie);
  • een beschrijving en onderbouwing van de referentiesituatie en alternatieven;
  • de emissies van verzurende en vermestende stoffen, geur en fijn stof van de maximaal mogelijk gemaakte activiteiten in het bestemmingsplan;
  • de maximaal mogelijk effecten op natuur;
  • de relatie met en de cumulatieve effecten van te verwachten ontwikkelingen buiten de LOG's;
  • de positieve en negatieve ontwikkelingen van het plan op de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit;
  • een zelfstandig leesbare samenvatting met duidelijk en onderbouwend kaartmateriaal.

Toetsing

Voorlopig toetsingsadvies

Bij toetsing van het milieueffectrapport constateerde de Commissie dat in het MER informatie ontbreekt die naar haar oordeel essentieel is voor de besluitvorming over het bestemmingsplan. Dit betreft informatie over de referentiesituatie, geurhinder en de Passende beoordeling. Naar aanleiding daarvan is een aanvulling op het MER opgesteld.

Toetsingsadvies na aanvulling

De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling tezamen niet alle essentiële informatie voor de besluitvorming over het voornemen aanwezig is, omdat in de aanvulling bij de Passende beoordeling is uitgegaan van een onjuiste referentie.

Uit het aangepaste MER en de Passende beoordeling blijkt dat:

  • in de huidige situatie de kritische depositiewaarden voor stikstof voor verschillende habitattypen worden overschreden;
  • met het voornemen ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt die kunnen leiden tot een toename van de stikstofemissie en –depositie op deze reeds overbelaste habitattypen;
  • er bij alle alternatieven sprake kan zijn van een toename van geuremissies.

Het aangepaste MER maakt duidelijk dat door de mogelijke toename van stikstofemissies en –deposities ten opzichte van de feitelijke (en reeds overbelaste) situatie voor alle alternatieven aantasting van natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden door het voornemen niet kan worden uitgesloten.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Reinier van Dijk
drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: Dick Spel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Twenterand

Bevoegd gezag
Gemeente Twenterand

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)
D14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij of -houderij: oprichten, wijzigen, of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018