246. Ruilverkaveling Baarle-Nassau

De Commissie speelt in het kader van de evaluatie van de werkingssfeer van de m.e.r. een rol bij de toetsing van evaluatierapporten (HELP-rapporten) van bepaalde landinrichtingsprojecten. Daarom toetst ze een aantal evaluatierapporten van landinrichtingsprojecten. Het gaat om die landinrichtingsprojecten, waarvan grote landschapseenheden of de meest waardevolle beekdalen of de belangrijkste weidevogelgebieden deel uit maken.  De Commissie is gevraagd het HELP-rapport "inhoudelijk te bezien in het licht van de criteria die daarvoor in het kader van de m.e.r. gelden" en bij de toetsing van het HELP-rapport de werkwijze van de m.e.r.-procedure zo veel mogelijk te benaderen. Bij de beoordeling van het HELP-rapport Baarle-Nassau zijn geen richtlijnen in het kader van m.e.r. vastgesteld als basis voor het rapport en als kader voor de toetsing. De werkgroep heeft daarom een eigen toetsingskader opgesteld op basis van de algemene richtlijnen voor de inhoud van een MER en het voorontwerp-plan ruilverkaveling Baarle-Nassau. Dit toetsingskader geeft een indicatie hoe richtlijnen voor de inhoud van een MER voor een landinrichting er uit zouden kunnen zien. Vervolgens zijn het HELP-rapport en het voorontwerp-plan aan dit kader getoetst.  

Procedure en adviezen

Toetsing
18-01-1990 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing zijn concepten met de Landinrichtingsdienst besproken. In het toetsingsadvies stelde de Commissie, dat de beschrijving van de gevolgen van de landinrichting in het HELP-rapport en het VOP moeilijk toegankelijk waren en niet erg overzichtelijk. Verder constateerde zij verschillende tekortkomingen bij de beschrijving van het milieu. Deze beschrijving was vooral een weergave van inventarisatiegegevens van afzonderlijke milieuaspecten en in veel mindere mate een integrale landschapecologische beschrijving. 

Het plan is aangenomen en in uitvoering genomen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. van Beijma-van Dam
dr. Peter Driessen
prof. dr. ir. van Lier
ir. Rogaar
dr. Nico de Vries

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. Martha Buitenkamp

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Landinrichtingsdienst

Bevoegd gezag
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd

Bijgewerkt op: 10 jul 2018