2470. Structuurvisie Den Helder

De gemeente Den Helder werkt aan een structuurvisie 2025. De structuurvisie vertaalt de strategische visie 2020 in een ruimtelijk beleidskader en beoogt sturing te geven aan en samenhang aan te brengen in de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen tot 2025. Voor de besluitvorming over de structuurvisie wordt een procedure voor plan-m.e.r. doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
05-08-2010 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
05-08-2010 Aankondiging start procedure
05-08-2010 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
30-09-2010 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
04-01-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-01-2012 Kennisgeving MER
05-01-2012 Ter inzage legging MER
28-02-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De Commissie vindt dat het MER een goed inzicht biedt in de ruimtelijke ontwikkelingen tot 2025 met mogelijk belangrijke milieueffecten. Mogelijke locaties voor het vestigen van een regionaal Motorcrossterrein binnen de gemeente Den Helder en, op hoofdlijnen, de milieugevolgen hiervan zijn in het MER goed uitgewerkt. De Passende beoordeling bij het MER geeft voor het schaalniveau van de structuurvisie goed inzicht in de ruimtelijke ontwikkelingen met mogelijk significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden. Het MER maakt duidelijk dat bij de uitwerking van deze ontwikkelingen een meer gedetailleerde Passende beoordeling noodzakelijk is.

De Commissie mist echter in het MER de beschrijving van een zogenoemd nulplusalternatief. Dat is een aangepaste Noordvariant, maar zonder tunnel en zonder verplaatsing van de TESO-aanlanding, maar met optimalisering van de overige havenactiviteiten en de infrastructuur. Ook vindt zij de effecten voor verkeer, geluid en luchtkwaliteit onvoldoende ver uitgewerkt. Op deze punten heeft de Commissie om een aanvulling op het MER gevraagd.

De gemeente heeft aangegeven deze informatie te leveren op het moment dat de planvorming over de haven en het verkeer wordt vervolgd. 

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwde de volgende punten als essentieel voor het milieueffectrapport:

  • een beschrijving van de planonderdelen en projecten die in de structuurvisie worden vastgelegd, inclusief een onderbouwing van reeds gemaakte keuzes;
  • een beschrijving en onderbouwing van de mogelijke alternatieven voor de m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten en voor die planonderdelen waarvoor nog geen definitieve keuzes zijn gemaakt;
  • inzicht in de mate waarin de gestelde doelen en (duurzaamheids)ambities kunnen worden behaald met de voorgenomen activiteiten, alternatieven en extra mitigerende maatregelen;
  • een passende beoordeling die inzicht biedt in de mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Norbert Dankers
drs. Hans Schouffoer, MPA
ir. Jan Termorshuizen
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: prof. dr. ir. Rudy Rabbinge
Werkgroepsecretaris: Dick Spel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Den Helder

Bevoegd gezag
Gemeente Den Helder

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D04 2011: haven/pier
D11.3 2011: industrieterrein
D43 2011: race- en testbanen gemotoriseerde voertuigen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018