2471. Structuurvisie Zandwinning Lingemeren

De gemeente Buren heeft de structuurvisie Lingemeren opgesteld. Dekker Van de Kamp BV wil in Buren, tussen de bestaande plassen De Beldert en Lingemeer, een zandwinning uitvoeren en een recreatieve zone met landschappelijke en natuurlijke kwaliteit ontwikkelen. De structuurvisie geeft richting aan de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Voor de besluitvorming over de structuurvisie is een procedure voor plan-m.e.r. doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
17-08-2010 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
26-08-2010 Aankondiging start procedure
26-08-2010 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
14-10-2010 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
17-01-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-03-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

 

Toetsing

Het MER bevat een goede beschrijving van de ontstaansgeschiedenis en de huidige situatie van het landschap. Ook de onderliggende geluid- en luchtkwaliteitsonderzoeken en het bureauonderzoek naar archeologie zijn van goede kwaliteit. De doorwerking hiervan naar het MER is naar het oordeel van de Commissie echter onvoldoende om het milieubelang mee te kunnen wegen bij de besluitvorming over de structuurvisie. Begrenzingsalternatieven, onderscheidend op cultuurhistorie en archeologie, en inrichtingsalternatieven gericht op landschap, cultuurhistorie en natuur, ontbreken in het MER. De beschrijving en de beoordeling van de effecten op geohydrologie en daarmee mogelijk ook op natuur is onvoldoende. Dit geldt eveneens voor de beoordeling van de effecten op archeologie, cultuurhistorie en landschap. De Commissie heeft daarom geadviseerd een aanvulling op het MER op te stellen, voordat besluitvorming over de structuurvisie plaatsvindt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Dingeman Boogert
dr. Henk Everts
ir. David Heikens
dr. Martin Meffert
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: Henk Janssen
Werkgroepsecretaris: Dick Spel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
K3Delta

Bevoegd gezag
Gemeente Buren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018