2479. CCS Maasvlakte (ROAD–project)

Maasvlakte CCS project CV wil het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject (ROAD) uitvoeren. Maasvlakte CCS project CV wil met dit project een gedeelte van de CO2 uit de toekomstige elektriciteitscentrale ‘Maasvlakte Power Plant 3’ afvangen, transporteren en permanent in de diepe ondergrond '3,5 km' onder de Noordzee opslaan.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-09-2010 Adviesaanvraag
23-09-2010 Datum kennisgeving
23-09-2010 Ter inzage legging van de informatie
02-12-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht advies reikwijdte en detailniveau
Tussentijdse toetsing
20-04-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
19-05-2011 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Toetsing
27-10-2011 Kennisgeving MER
27-10-2011 Ter inzage legging MER
04-11-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
13-03-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De verschillende onderdelen zijn zodanig met elkaar verbonden dat voor de besluitvorming één MER is opgesteld. De Commissie heeft de informatie in het MER ook als onderbouwing voor het hele project beoordeeld. De argumentatie waarom gekozen wordt voor deze techniek, de mogelijkheden voor CCS elders in Nederland, de risico's door calamiteiten met scheepvaart en de monitoring van de gevolgen van het project zijn goed navolgbaar. Ook de adviezen van de Commissie zoals verwoord in het tussentijdse advies zijn goed uitgewerkt in het MER.

Er van uitgaande dat de beheer- en monitoringsmaatregelen op de juiste wijze uitgevoerd worden, en het beheerinstrumentarium effectief kan worden aangepast (maatwerk) als uit de monitoring onverwachte ontwikkelingen naar voren komen, acht de Commissie het aannemelijk dat aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden niet zal optreden door de beperkte aanvullende atmosferische depositie van het ROAD-project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Robert (Rob) Geerts
dr. Robert Hack
dr. Michiel van Pelt
ir. Huub Stassen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maasvlakte CCS Project C.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C05.3 tot 1-4-2011: Ander gebruik van de zeebodem, dan hiervoor >= 1ha
C18.5 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval (m.u.v. baggerspecie): storten of in de grond brengen >= 500.000m3
C22.1 2011: verbrandingsinstallatie
D08.1 2011: buisleiding
D18.1-7 2011: diverse afvalverwijdering

Bijgewerkt op: 10 dec 2012