248. Landelijke richtlijnen voor baggerspeciedepots

Het kabinet wilde een beleidsstandpunt vaststellen over de verwijdering van baggerspecie. In het MER daarvoor staat de problematiek van de inrichting van stortplaatsen voor baggerspecie centraal. Ook de gehele verwijderingsketen van baggerspecie (baggeren, verwerken, storten, verspreiden) is in relatie tot het storten beschouwd in het ontwerp-beleidsstandpunt en in het MER.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-09-1989 Datum kennisgeving
08-09-1989 Ter inzage legging van de informatie
14-11-1989 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
24-07-1992 Kennisgeving MER
24-07-1992 Ter inzage legging MER
Toetsing a
13-04-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-04-1993 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft op 16 november 1992 met vertegenwoordigers van het bevoegd gezag en de initiatiefnemers van gedachten gewisseld over een concept-toetsingsadvies. Daarop hebben de betrokken ministeries besloten een Aanvulling op het MER te laten opstellen. De Commissie kreeg het verzoek het te wachten met uitbrengen van het advies. Voor de aanvulling op het MER is een plan van aanpak vastgesteld, nadat een conceptversie met de Commissie is besproken. Concepten van de aanvulling op het MER zijn door de Commissie becommentarieerd.

Het toetsingsadvies geeft een beoordeling van het MER en de aanvulling op het MER tezamen. Met de aanvulling van het MER is onder meer een beter inzicht in de vrijkomende hoeveelheden saneringsspecie en in de bewerking van baggerspecie ontstaan. Ook is een aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een concreter toetsingskader voor baggerspeciestortplaatsen. Deze informatie is in het definitieve beleidsplan gebruikt.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Compaan
ir. Wil van Duijvenbooden
prof. dr. ir. de Haan
prof. dr. Joost Terwindt
ing. Johan van Veen

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018