249. Mestcompostering CNC voor champignonteeltsubstraat Milsbeek

De Coöperatieve Nederlandse Champignonkwekersvereniging (CNC) had het plan een mestcomposteringsinstallatie op te richten voor de substraatbereiding in de champignonteelt. Deze substraatbereiding zou gedeeltelijk plaatsvinden in een gesloten (tunnel-) systeem, waardoor de bestaande geur- en ammoniakemissie sterk zouden kunnen worden gereduceerd.   

Procedure en adviezen

Ontheffing
30-08-1989 Adviesaanvraag
04-09-1989 Datum kennisgeving
04-09-1989 Ter inzage legging van de informatie
29-09-1989 Advies uitgebracht
Advies over ontheffing
Ontheffing a
03-11-1989 Adviesaanvraag
01-12-1989 Advies uitgebracht
Advies over ontheffing
Richtlijnen a
09-02-1990 Datum kennisgeving
09-02-1990 Ter inzage legging van de informatie
09-04-1990 Advies uitgebracht
Advies voor richtiljnen
Toetsing a
28-06-1991 Ter inzage legging MER
28-06-1991 Kennisgeving MER
Toetsing b
24-10-1991 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-12-1991 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In haar eerste advies constateerde de Commissie dat na realisering van het voornemen een duidelijke verbetering zou optreden ten opzichte van de bestaande situatie. Zij was echter, gezien de on zekerheden en onduidelijkheden in de gepresenteerde gegevens en voorspelde geur- en ammoniakemissie, niet op voorhand ervan overtuigd dat de voorgenomen activiteit geen belangrijke nadelige milieugevolgen zou hebben voor het milieu. Zij adviseerde daarom aan de Ministers om de gevraagde ontheffing niet te verlenen. Naar aanleiding van enige onduidelijkheden in dit advies verzochten de Ministers de Commissie over het verzoek om ontheffing een aanvullend advies uit te brengen. In dat advies bleef de Commissie bij haar negatieve advies wat betreft ontheffing. De Ministers hebben dit advies in hun besluit gevolgd en het verzoek om ontheffing afgewezen. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Hendrik Harssema
ing. Ruud Jansen
dr. ir. Bram Klapwijk
ing. Cees Roos
ir. in 't Veld

Voorzitter: ir. van Dixhoorn
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Coƶperatieve Nederl. Champigonkwekersvereniging CNC

Bevoegd gezag
Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D00.2 mestverwerking, m.e.r.-plichtig destijds (1987-1999)
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018