2493. Inrichtingsplan Scheerwolde

Dienst Landelijk Gebied wil het gebied ‘Scheerwolde’ herinrichten: herstel van de moerasverbinding tussen Weerribben en Wieden, verbeteren van de waterhuishouding voor natuur en landbouw en van de verkaveling voor de landbouw. De m.e.r.-procedure wordt doorlopen voor besluitvorming over twee nieuwe bestemmingsplannen en een inrichtingsplan. Het MER zal voor deze besluiten voor zover van toepassing als plan-MER én als besluit-MER gelden. Daarnaast speelt het MER mogelijk een rol als achterliggende informatie bij twee watergebiedsplannen en het Natura 2000 Beheerplan.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
03-01-2011 Aankondiging start procedure
03-01-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
03-03-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
04-04-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-04-2012 Kennisgeving MER
12-04-2012 Ter inzage legging MER
11-06-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies

Het MER  beschrijft op heldere wijze de voorgeschiedenis en de randvoorwaarden die deze schept voor de alternatieven. Ook de alternatieven en varianten zijn helder omschreven en goed onderzocht. De Commissie vindt het zeer lovenswaardig dat in het MER (hoewel niet verplicht) ook aandacht is geschonken aan de financiële kant van de beheerssituatie; dit maakt kansen en risico’s inzichtelijk.

Voor de verdere uitwerking in het vervolgproces geeft de Commissie als aandachtspunten mee:

  • het ontbreken van een Inrichtingsplan voor Polder Giethoorn
  • het beheer van de droge bufferstrook ( ‘anti-muggenzone’) en de effecten die dit heeft op soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn bepaald
  • de wijze van inzet van het flexibele peilbeheer
  • het peilbeheer in de randzone van de landbouwgebieden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Frank Brandsen
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel
Gemeente Steenwijkerland
Waterschap Reest en Wieden

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel
Gemeente Steenwijkerland
Waterschap Reest en Wieden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 125ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018