2496. Derde spoor Zevenaar - Duitse Grens

De minister van IenM wil een derde spoor tussen Zevenaar-Oost en de Duitse grens aanleggen. De Commissie oordeelt dat het MER eerste fase de informatie bevat om een keuze te kunnen maken tussen de noord en zuid variant. In december 2010 wees het bevoegd gezag de noordelijke uitbreiding als voorkeursalternatief aan. In het MER tweede fase is dit voorkeursalternatief verder uitgewerkt.

Procedure en adviezen

Tussentijdse toetsing
16-12-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-12-2010 Datum kennisgeving
16-12-2010 Ter inzage legging van de informatie
11-03-2011 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Toetsing
19-09-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-09-2012 Kennisgeving MER
20-09-2012 Ter inzage legging MER
21-12-2012 Voorlopig advies uitgebracht
25-03-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetste het MER bij het Ontwerp Tracébesluit en signaleerde een aantal tekortkomingen. Het ministerie van IenM en ProRail besloten daarop een aanvulling te maken.
De Commissie heeft het MER met de aanvulling voor geluid en trillingen getoetst en concludeert dat de essentiële informatie voor de besluitvorming aanwezig is.

 

Tussentijds toetsingsadvies
Voor het MER tweede fase en de uitwerking van de voorkeursvariant zal de informatie meer in detail moeten worden uitgewerkt. Dit betekent dat:

  • De effecten op de Nederlandse en Duitse Natura2000-gebieden nader moeten worden onderzocht.
  • Voor geluid en trillingen de effecten op de leefomgeving moeten worden beschreven en mitigerende maatregelen moeten worden onderzocht.
  • De informatie over landschap, cultuurhistorie, archeologie, recreatief gebruik, leefomgeving en verkavelingstructuur kan worden gebruikt voor een integraal ontwerp.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Dingeman Boogert
ing. Rob Vogel

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Prorail

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C02.1 tot 1-4-2011: Aanleg landelijke railweg (incl. wijzigen of weer in gebruik nemen)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018