2516. Bestemmingsplan Strand Wijk aan Zee

De gemeente Beverwijk startte in 2010 met de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voor het strand van Wijk aan Zee. In het plan wordt seizoensgebonden recreatie (strandhuisjes en -paviljoens) en de jaarrond exploitatie van strandpaviljoens planologisch geregeld. Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan is een m.e.r.-procedure gevolgd. De gemeente heeft het bestemmingsplan in januari 2012 vastgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
01-03-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-03-2011 Kennisgeving MER
02-03-2011 Ter inzage legging MER
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
20-06-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-07-2011 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleerde bij toetsing een aantal tekortkomingen die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. De tekortkomingen betroffen de beschrijving van kemerkende habitats en aanwezige soorten, het beoordelingskader, de effectbeschrijving, de toetsing van het voornemen en de beschrijving van mitigerende maatregelen. De Commissie adviseerde daarom een aanvulling op het MER op te stellen voordat het besluit wordt genomen.
Het MER is herschreven en ter toetsing aan de Commissie aangeboden. In deze aanvulling is de essentiële informatie over het voornemen aanwezig.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Yvonne van Manen
ir. Ineke Spapé

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: Dick Spel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Beverwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Beverwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 10 jul 2018