252. Uitbreiding grondreiniging Broerius Bodemsanering Barneveld

Broerius B.V. Bodemsanering wil haar bestaande installatie voor thermische grondreiniging uitbreiden tot een capaciteit van 200.000 ton per jaar. Ook is het bedrijf van plan om andere verontreinigingstypen te gaan verwerken: naast minerale olie en aromaten ook gechloreerde koolwaterstoffen en cyaniden.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-12-1989 Datum kennisgeving
14-12-1989 Ter inzage legging van de informatie
16-02-1990 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
19-08-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-08-1993 Kennisgeving MER
19-08-1993 Ter inzage legging MER
15-10-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingsadvies vroeg de Commissie om bij de verdere besluitvorming aandacht te besteden aan mogelijkheden om het gebruik van water en energie te beperken, aan een nadere onderbouwing van de mogelijkheden voor rookgasreiniging en aan monitoring van met name emissies naar de lucht.

In 1996 bleek uit een administratieve controle dat Broerius in strijd met de vergunning bijna 17.000 ton met kwik verontreinigde grond uit Dortmund had geaccepteerd. Een deel van deze grond was gereinigd, waarbij de emissiewaarden voor kwik fors waren overschreden. De provincie legde het bedrijf in maart 1997 een dwangsom op van honderdduizend gulden of meer bij elke volgende overtreding en deed aangifte bij het Openbaar Ministerie. Het bedrijf ging in beroep bij de Raad van State omdat de overtreding niet was geconstateerd maar via berekeningen afgeleid. De bestuursrechter liet zich echter leiden door onderzoek van TNO dat aantoonde dat de vergunningvoorwaarden wel overschreden móesten zijn, en trok de aanvankelijke schorsing van het besluit van de provincie in. Het bedrijf reorganiseerde hierop het management en investeerde in nieuwe installaties; daarna bleek uit een proefreiniging dat het bedrijf onder de vergunningvoorwaarden kon verder werken. Ook accepteerde het bedrijf een schikking; vóór september 1999 zal het een half miljoen gulden (€ 22,7 ton) betalen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Aalbers
ir. Arie Bleijenberg
ir. Ab Dirkzwager
ing. Albert Raaymakers

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Alfons Vernooij

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Broerius B.V. Bodemsanering Barneveld

Bevoegd gezag
Gelderland
zuiveringschap Veluwe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
B00.7 bewerking van afvalstoffen, m.e.r.-plichtig in Besluit 1994
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018