2520. Structuurvisie gemeente Westland

De gemeente Westland heeft een Structuurvisie opgesteld om een beeld te geven van de toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Het gaat vooral om ontwikkelingen in herstructurering van glastuinbouw, woningbouw, bedrijvigheid en ingrepen op het gebied van infrastructuur. Uit de Structuurvisie spreekt een hoge ambitie om te komen tot een duurzame situatie in 2040. Het opgestelde plan-MER voldoet echter naar het oordeel van de Commissie niet aan de te stellen eisen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-02-2011 Aankondiging start procedure
23-02-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
02-03-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
12-05-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
01-07-2013 Kennisgeving MER
01-07-2013 Ter inzage legging MER
09-07-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-08-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Structuurvisie bevat diverse heldere doelstellingen, uitgangspunten en ‘speerpunten’ om te komen tot een duurzame situatie in 2040. Minder duidelijk is voor welke ontwikkelingen de Structuurvisie nieuw beleid vastlegt of beleid herbevestigt. Ook het MER geeft deze informatie niet eenduidig weer, waardoor niet inzichtelijk is welke milieueffecten het gevolg zijn van de nieuwe ontwikkelingen die de Structuurvisie voorziet. Bovendien is de effectbeschrijving en –beoordeling op punten onvolledig.
De conclusie van de Commissie is daarom dat in het MER essentiële informatie ontbreekt om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij de besluitvorming over de Structuurvisie. De Commissie adviseert deze informatie alsnog te verzamelen voordat het besluit over de Structuurvisie wordt genomen.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseerde in het MER in ieder geval op onderstaande punten in te gaan:

 

  • Een nadere concretisering van de strategische doelen uit de koersnotitie. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen doelstellingen voor overstijgende thema’s (zoals water en duurzame ontwikkeling) en die voor concrete projecten/onderdelen.
  • Een beschrijving van de planonderdelen en projecten die in de structuurvisie worden vastgelegd, inclusief een onderbouwing van reeds gemaakte keuzes.
  • Inzicht in de mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden.
  • Inzicht op welke wijze de structuurvisie rekening houdt met de kwantitatieve en kwalitatieve opgaven die voortkomen uit het waterplan.
  • Inzicht in de te verwachten infrastructurele veranderingen.

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ing. Laurent de Jong, M.Sc.
drs. ing. Leo Oprel
ir. Marlies Verspui

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Westland

Bevoegd gezag
Gemeente Westland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
D11.4 tot 1-4-2011: Glastuinbouwgebied >= 50ha: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018