2523. Ontwikkelingen rondom Grubbenvorst, gemeente Horst aan de Maas

Bij dit project is geen sprake van een m.e.r. procedure. De gemeente Horst aan de Maas wil een milieubeoordeling uitvoeren die inzicht geeft in de effecten van een aantal grote gebiedsontwikkelingen in of bij haar gemeente. Het gaat om de gebiedsontwikkelingen Klavertje 4, het landbouwontwikkelngsgebied Witveld, CVI Raaieind en de mogelijke verbreding van de A67.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-02-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
21-04-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau milieubeoordeling

Opmerkingen bij de advisering

In haar advies voor reikwijdte en detailniveau (21 april 2011) vraagt de Commissie speciale aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • De milieubeoordeling kan twee doelen dienen. Allereerst inzicht  geven in cumulatie van effecten en toetsing aan normen. De Commissie wijst er op dat, met uitzondering van de normen voor luchtkwaliteit, er géén wettelijke normen zijn waaraan gecumuleerde effecten getoetst kunnen worden. Tweede doel kan zijn om zichtbaar te maken of de (gecumuleerde) effecten aanleiding kunnen zijn tot discussie over maatregelen om de milieusituatie te verbeteren dan wel verslechtering te voorkomen of beperken. De Commissie kan zich voorstellen dat voor aanvang van de studie het doel van de milieubeoordeling afgestemd wordt met de gemeenteraad om verschil in verwachtingen te voorkomen. 
  • Met een quick scan te bepalen op welke kernen of gebieden in de gemeente Horst aan de Maas de milieubeoordeling zich specifiek dient te richten.
  • De milieubeoordeling uitsluitend te richten op het leef- en woonklimaat, d.w.z. door mensen ervaren verandering c.q. knelpunten, te weten geluid, luchtkwaliteit, geur, gezondheid, bereikbaarheid, doorstroming/verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid, visuele hinder en recreatieve mogelijkheden. 
  • Aandacht te besteden aan de positieve effecten, bijvoorbeeld versnelde) groenontwikkeling, ontwikkeling van de Maasoever, het openhouden van het landschap aan de noordzijde van Grubbenvorst en uitbreiding van het wandel- en fiets-padennet.
  • Vooral uit te gaan van de informatie in bestaande en komende MER’en.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Jon van Dijk
ir. Hans Huizer
ir. Wim Keijsers
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Horst aan de Maas

Bevoegd gezag
Gemeente Horst aan de Maas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd

Bijgewerkt op: 10 jul 2018