2524. Structuurvisie infrastructuur en ruimte

Het kabinet heeft het voornemen een Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte op te stellen. Dat hangt samen met de nieuwe accenten die het kabinet wil leggen en met veranderende omstandigheden, zoals het gewenste economische herstel, een meer gedifferentieerde demografische ontwikkeling en de ruimtelijke implicaties van klimaatverandering. De Structuurvisie is bindend voor het rijk en bevat beleids- en afwegingskaders voor decentrale plannen op het gebied van ruimte en infrastructuur. Ter onderbouwing van de besluitvorming wordt de procedure van milieueffectrapportage doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
10-03-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
18-03-2011 Aankondiging start procedure
18-03-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
03-05-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
14-06-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-08-2011 Kennisgeving MER
03-08-2011 Ter inzage legging MER
10-10-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht bij het toetsingsadvies
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen

De Commissie adviseert het MER bij de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte in te zetten:

  1. als een beoordeling of/hoe het voorgenomen beleid bijdraagt aan een duurzame toekomst van Nederland en of het in dat opzicht toereikend is
  2. om de milieugevolgen in beeld te brengen van de hoofdlijnen van het nieuwe beleid en, waar relevant, alternatieven in beeld te brengen
  3. als planning voor de vervolgfasen van de planuitwerking qua m.e.r., monitoring en risicobeheersing (m.e.r.-planning)

Indien significante effecten op Natura 2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten, is een Passende beoordeling een verplicht onderdeel van het MER.

Toetsing

Het MER voor de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte geeft een goed beeld van de risico’s voor de kwaliteit van het leefklimaat als gevolg van het beleid in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Minder duidelijk wordt hoe de voorgenomen maatregelen ter verbetering van het economische vestigingsklimaat te combineren zijn met andere rijksdoelen: zoals het juist verbeteren van leefklimaat in de Randstad en het voldoen aan internationale verplichtingen rond biodiversiteit, klimaat en luchtkwaliteit. Ook vragen de concrete uitwerkingen van de structuurvisie en het recent gepubliceerde Besluit algemene regels ruimtelijke Ordening (Barro) om meer onderbouwing. De Commissie m.e.r. adviseert de Minister van Infrastructuur en Milieu aanvullende informatie te geven voordat zij de Structuurvisie vaststelt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Jeanet van Antwerpen
drs. Gerwin Gabry
drs. Sjef Jansen
drs. Wim Korver
prof. dr. Bert van Wee

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C01.1 Aanleg hoofdweg
C01.2 2011: auto(snel)weg
D09 2011: landinrichting
D11.2 2011: stedelijk project

Bijgewerkt op: 10 jul 2018