2527. Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp - Lijnden Oost

De Gemeente Haarlemmermeer stelt een nieuw bestemmingsplan op voor de stedelijke ontwikkeling in Badhoevedorp en Lijnden Oost. De ontwikkeling betreft ca. 1900 woningen, voorzieningen, 45.000 m2  kantoren, 20 ha sport/recreatie en 17 ha bedrijventerrein. Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
05-04-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
08-04-2011 Aankondiging start procedure
08-04-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
14-06-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
27-02-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
27-02-2013 Kennisgeving MER
28-02-2013 Ter inzage legging MER
03-04-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies

 

De Commissie vindt het MER goed gestructureerd en prettig leesbaar. Het geeft op het juiste abstractieniveau de belangrijkste conclusies weer van diverse achtergrondrapporten De achtergrondrapporten zijn actueel en van goede kwaliteit. De Commissie beoordeelt het MER derhalve positief.

 

 

Uit het MER volgt dat het plangebied (en met name Schuilhoeve) een hoge milieubelasting zal ondervinden vanwege geluid en geur. Het MER geeft terecht aan dat toekomstige bewoners daarover vooraf goed moeten worden geïnformeerd. Ook zal sprake zijn van een aanzienlijke toename van het verkeer met gevolgen voor doorstroming, verkeersveiligheid en leefomgeving. Daar staat tegenover, zo blijkt uit het MER, dat de plannen veel kansen bieden voor een ruimtelijke kwaliteitsgroei vanwege de herinrichting van het centrumgebied en vooral door de uitbreidingen van de groenstructuur en de verbetering van de waterstructuur.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt het essentieel dat het MER de volgende punten behandelt:

 

  • Beschrijving van de ruimtelijke kwaliteit en structuur van het voornemen, inclusief inpassing van infrastructuur.
  • Beschrijving van mogelijke beperkingen voor het voornemen als gevolg van externe milieubelasting.
  • Gevolgen van het voornemen voor verkeer, verkeersveiligheid en leefomgeving.
  • Kansen voor verbetering van ecologische en belevingskwaliteit van groengebieden, duurzaamheid en energiebesparing.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
drs. Allard van Leerdam
prof.dr. Henk Meurs
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Haarlemmermeer

Bevoegd gezag
Gemeente Haarlemmermeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling

Bijgewerkt op: 09 feb 2015