2531. IJsseluiterwaarden Olst

De Dienst Landelijk Gebied (Regio Oost) wil de inrichting van de IJsseluitwaarden bij Olst wijzigen. De herinrichting moet leiden tot de ontwikkeling van 450 ha nieuwe natuur, de realisatie van 6-8 centimeter waterstanddaling bij maatgevend hoogwater en de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied. Herinrichting van de uiterwaarden vereist wijziging van het bestemmingsplan en het verlenen van een ontgrondingenvergunning. Om hierover te kunnen besluiten is een MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
30-03-2011 Aankondiging start procedure
30-03-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
21-06-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
12-06-2012 Kennisgeving MER
22-06-2012 Ter inzage legging MER
06-09-2012 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
13-11-2012 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER maakt duidelijk dat de beschouwde alternatieven voldoen aan de taakstelling voor hoogwaterveiligheid. Er zijn goede beheerafspraken nodig om de natuurontwikkeling mogelijk te maken en de beoogde veiligheid te borgen.
De Passende beoordeling beschrijft onvoldoende de verwachte wijzigingen in de inundatiefrequentie en hun gevolgen voor de natuur, en is aangevuld. Uit de aanvulling kunnen indicatief wijzigingen in de inundatiefrequentie worden afgeleid. Over de gevolgen voor de natuur zijn in deze fase moeilijk conclusies te trekken, onder andere omdat de situatie die zich uiteindelijk zal ontwikkelen, onzeker is. Het goed monitoren van die gevolgen vindt de Commissie dan ook erg belangrijk.Advies reikwijdte en detailniveau
In haar advies vraagt de Commissie om de ontwikkeling van de alternatieven en hun onderscheidende kenmerken helder te beschrijven en om de mate waarin de doelen voor hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit worden gerealiseerd, eenduidig te toetsen. Ook moeten de gevolgen van het voornemen voor de waterhuishouding en -kwaliteit, voor te beschermen habitats en soorten binnen het Natura 2000-gebied IJssel en voor landschappelijke en cultuurhistorische waarden worden beschreven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Ron Agtersloot
dr. Nico de Vries
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel
Gemeente Olst-Wijhe
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018