2536. Structuurvisie gemeente Zaanstad

De gemeente Zaanstad wil een structuurvisie vast stellen voor het gehele grondgebied van de gemeente. In de Ruimtelijke Structuurvisie worden zoeklocaties aangewezen voor windturbineparken en woningbouwlocaties. In het MER zijn primaire en secundaire zoeklocaties onderzocht. Voor de zoeklocaties van de windturbines is een Passende beoordeling uitgevoerd.

Procedure en adviezen

Toetsing
05-04-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-04-2011 Kennisgeving MER
27-04-2011 Ter inzage legging MER
07-07-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat, omdat de structuurvisie alleen zoekgebieden voor windenergie vastlegt waarvoor nog nader onderzoek zal worden verricht voordat deze als gewenste locatie worden aangewezen, het MER voldoende informatie bevat om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen.

Het MER biedt vooral globale en kwalitatieve effectbeschrijvingen van het totaal van de 4 primaire zoeklocaties voor windenergie en van alle 8 zoeklocaties (primair en secundair) voor windenergie. Door deze alles-of-niets benadering biedt het MER naar oordeel van de Commissie weinig handvatten voor de afweging tussen nut en effect van de onderzochte locaties. Zij adviseert voor het vervolgproces:

  • te onderzoeken welke combinatie van primaire en secundaire zoeklocaties de meest gunstige is (verhouding milieueffecten en opgewekte energie).  
  • te concretiseren wanneer de secundaire zoeklocaties voor windenergie in beeld komen bijvoorbeeld door het definiëren van een duidelijke doelstelling voor windenergie.

Het MER laat zien dat vooral de secundaire zoeklocaties voor windenergie belangrijke nadelige milieugevolgen kennen, variërend van gevolgen voor landschap (inclusief  de stelling van Amsterdam) natuur en leefomgeving (geluidhinder en slagschaduw).

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ing. Caspar Slijpen
ing. Eddy Wymenga
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zaanstad

Bevoegd gezag
Gemeente Zaanstad

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2011: stedelijk project
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 10 jul 2018