2540. Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), advisering 2011 en 2012

Het ministerie van EL&I heeft de Commissie advies gevraagd over de Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS). De definitieve PAS moet de impasse tussen economische ontwikkeling en natuurbescherming doorbreken. De Commissie vindt dat de PAS hier nog niet aan voldoet.

Procedure en adviezen

Overig advies
10-05-2011 Adviesaanvraag
10-05-2011 Datum kennisgeving
10-05-2011 Ter inzage legging van de informatie
30-06-2011 Advies uitgebracht
Persbericht
Advies 2011
Overig advies 2
01-04-2012 Adviesaanvraag
12-07-2012 Advies uitgebracht
Advies 2012
Persbericht
Brief Tweede Kamer

Opmerkingen bij de advisering

Advies 2012:
De definitieve Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet de impasse tussen economische ontwikkeling en natuurbescherming doorbreken. De Commissie vindt dat de PAS hier nog niet aan voldoet. Alleen bij voldoende zekerheid over het behalen van natuurdoelen (Natura 2000) is ontwikkelingsruimte mogelijk. Uit de PAS (inclusief gebiedsuitwerkingen) blijkt echter niet dat op termijn - buiten de Waddeneilanden - de natuurdoelen gehaald worden.

Advies 2011:
De Commissie adviseerde eerder over fase III van de PAS. Zij vond het een juiste en werkbare aanpak. Zij adviseerde de definitieve PAS concreet te maken, zodat de impasse tussen economische ontwikkeling en natuurbescherming daadwerkelijk wordt doorbroken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
drs. Sjef Jansen
prof.dr. Henk Meurs
prof. dr. Han Olff
mr. dr. Marcel Soppe
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Bijgewerkt op: 10 jul 2018