2545. Werklandschap Assen-Zuid

De gemeente Assen heeft het voornemen om in het gebied tussen de A28, de N33 en de spoorlijn Hoogeveen-Assen een bedrijventerrein van 100 hectare bruto te realiseren. In het gebied zal tot 2020 ongeveer 60 hectare netto bedrijventerrein worden ontwikkeld. Hier zullen bedrijven worden gehuisvest die vanuit het centrum van de stad  worden uitgeplaatst, en ook nieuwe. Om te kunnen besluiten over de realisatie van deze ontwikkelingen zijn een bestemmingsplan en een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
19-05-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-05-2011 Kennisgeving MER
20-05-2011 Ter inzage legging MER
29-08-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen
De richtlijnen voor het MER 'Structuurplan stadsrandzone Assen' (project nr. 1435) en het advies van de Commissie over dat MER zijn richtinggevend geweest bij het opstellen van het MER voor het bestemmingsplan werklandschap Assen-Zuid.

Toetsing van het MER
De te verwachten milieueffecten van het werklandschap zijn systematisch geanalyseerd en samenhangend gedocumenteerd. Met uitzondering van de bevindingen voor stikstof zijn ze ook correct ge├»nterpreteerd. De Commissie onderschrijft namelijk niet de conclusie dat voor de omliggende Natura 2000-gebieden significant negatieve gevolgen door stikstof afkomstig van het werklandschap zijn uit te sluiten. Ze adviseert om de emissie- en depositiegegevens waarmee een prognose van de stikstofdepositie in 2020 is gemaakt, per bron te specificeren. Daarnaast beveelt ze aan om aanvullende maatregelen te onderzoeken die mogelijk maken dat wordt voldaan aan de vereisten uit de Natuurbeschermingswet, of om een ADC-toets uit te voeren.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim Keijsers
drs. Yvonne van Manen
ing. Peter van Wijlick

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Assen

Bevoegd gezag
Gemeente Assen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.3 2011: industrieterrein

Bijgewerkt op: 10 jul 2018