2548. Structuurvisie gemeente Heemskerk

De gemeente Heemskerk wil een structuurvisie vaststellen voor het buitengebied van de gemeente. Omdat de structuurvisie kaderstellend is voor activiteiten die mogelijk negatieve gevolgen hebben voor het Natura 2000-gebied NoordHollands Duinreservaat, zijn een plan-MER en een Passende beoordeling opgesteld. Uit het MER (inclusief Passende beoordeling) blijkt dat toename van glastuinbouw op gespannen voet staat met de herstelopgaven voor het Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat.

Procedure en adviezen

Toetsing
30-05-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-06-2011 Kennisgeving MER
15-06-2011 Ter inzage legging MER
18-08-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De Commissie m.e.r. signaleert bij toetsing van het MER een aantal tekortkomingen:

  • Er ontbreekt een referentiesituatie voor het tuinbouwgebied Noorddorp, in ieder geval de op basis van autonome ontwikkeling in 2020 te verwachten oppervlakte aan glas;
  • Er ontbreekt een beschrijving van de effecten van glastuinbouw in de huidige situatie op de instandhoudingsdoelstellingen van het Noordhollands Duinreservaat;
  • In de Passende beoordeling ontbreekt de cumulatie met effecten van andere plannen en projecten;
  • In de Passende beoordeling is uitgegaan van verspreide realisatie van glas, terwijl dit niet zeker is;
  • In de Passende beoordeling is aangenomen dat bij een zeer gering percentage toename van stikstofdepositie aantasting van natuurlijke kenmerken is uitgesloten;
  • De stelling dat er geen effecten zijn op de Ecologische Hoofdstructuur is onvoldoende onderbouwd.

De Commissie adviseert een aanvulling op het MER op te stellen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Mirjam Broekmeyer, MSc
drs. Roeland van Kerkhoff
ir. Jaap de Zeeuw

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Heemskerk

Bevoegd gezag
Gemeente Heemskerk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 10 jul 2018