2550. Holland Casino Utrecht

De gemeente Utrecht herziet het bestemmingsplan 'Overste den Oudenlaan' om de tijdelijke vestiging van Holland Casino planologisch vast te leggen. Bij de toetsing van het MER hiervoor constateerde de Commissie dat er belangrijke informatie ontbrak over verkeer en geluidhinder. Nu die informatie er is, voldoet het MER.

Procedure en adviezen

Toetsing
09-06-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-06-2011 Kennisgeving MER
09-06-2011 Ter inzage legging MER
14-10-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Vóór de reconstructie van de aansluiting van de Overste den Oudenlaan op de Weg der Verenigde Naties is sprake van een hogere geluidsbelasting op een aantal bestemmingen als gevolg van de verkeersaantrekkende werking van Holland Casino.
Lees verder in het toetsingsadvies.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
ir. Joep Lax

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Utrecht
Holland Casino Utrecht

Bevoegd gezag
Gemeente Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D10 2011: recreatie

Bijgewerkt op: 10 jul 2018