2553. Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Duurzame Energieproductie Exloërmond BV, Raedthuys Windenergie BV en Windpark Oostermoer Exploitatie BV willen samen een windpark realiseren in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Het park zal bestaan uit 50 turbines met een totaal vermogen van circa 150 megawatt (MW). Om het park mogelijk te maken zijn een Rijksinpassingsplan en verschillende vergunningen nodig. Voordat de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu hierover besluiten zijn de milieugevolgen van het park onderzocht in een milieueffectrapport. De ministers hebben de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-06-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
23-06-2011 Aankondiging start procedure
23-06-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
20-09-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
08-07-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-11-2015 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing
09-06-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het rapport helder uitlegt waarom is gekozen voor deze locatie in de veenkoloniën. Het rapport laat verschillende mogelijkheden zien om 50 turbines in het gebied neer te zetten, bijvoorbeeld in lijnen, rasters en zwermen van turbines. De milieueffecten daarvan zijn goed beschreven en vergeleken.De ministers hebben de omvang van het park op circa 150 MW bepaald. De Commissie constateert in haar advies dat daarvoor meer of minder turbines nodig zijn afhankelijk van de grootte van de turbines (in MW). Minder turbines geven minder ‘milieu-impact’. Uit de ingediende zienswijzen blijkt dat de omwonenden hierover vragen hebben. De Commissie beveelt de ministers aan om bij het besluit de combinaties van grootte en aantal turbines met hun milieueffecten in een toegankelijk overzicht te presenteren ten behoeve van een transparante belangenafweging


Tussentijds toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het rapport helder uitlegt waarom is gekozen voor deze locatie in het veenkoloniale gebied. Uit het rapport blijkt dat bestuurlijke afwegingen de gekozen omvang van het park hebben bepaald. In de loop van de tijd is de omvang van het park namelijk teruggebracht van ongeveer 600 MW naar 150 MW. Het rapport laat verschillende mogelijkheden zien om het windpark in het gebied neer te zetten, bijvoorbeeld in lijnen, rasters en zwermen van turbines. Van alle onderzochte alternatieven zijn de milieueffecten goed beschreven en vergeleken. De Commissie vindt dan ook dat het rapport alle milieu-informatie bevat die nodig is voor het opstellen van de ontwerpbesluiten.
 

Samenvoeging van twee initiatieven
Het windpark is ontstaan uit de samenvoeging van twee initiatieven in de Drentse Veenkoloniën: windpark De Drentse Monden en windpark Oostermoer. Het bevoegd gezag en de bij de parken betrokken partijen besloten één gemeenschappelijk milieueffectrapport op te stellen en samen in procedure te brengen. De Commissie adviseerde eerder over de afzonderlijke parken. Hier vindt u het advies voor windpark Oostermoer.
De informatie rond de vervolgprocedure voor de gecombineerde parken vindt u onder projectnummer 2553, dat eerder voor het deelproject De Drentse Monden is gebruikt.

 

Advies Reikwijdte en detailniveau windparkt De Drentse Monden
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport voor het windpark De Drentse Monden:

  • Een onderbouwing van de locatiekeuze en van het totale vermogen op de locatie afgezet tegen mogelijke andere locaties in Drenthe en Noord Nederland.
  • De ontwikkeling van inrichtingvarianten voor het park als geheel (met als variabelen het totale vermogen, de totale oppervlakte, aantal turbines, verspreiding van turbines binnen het gebied, landschappelijke kwaliteit).
  • Een overzicht waarin de maximale milieueffecten op landschap, natuur en leefomgeving van de inrichtingsvarianten zijn vergeleken. Vergelijk de effecten zowel absoluut als relatief (per eenheid opgewekte energie.
  • Een goede samenvatting. Dit is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluitvormers en insprekers. Daarom verdient dit onderdeel bijzondere aandacht. De samenvatting moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. Michiel van Pelt
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond
Raedthuys Groep
Windpark Oostermoer Exploitatie B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Gemeente Borger-Odoorn
Gemeente Aa en Hunze

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 10 jul 2018