2554. Bestemmingsplan buitengebied Tytsjerksteradiel

De gemeente Tytsjerksteradiel wil het bestemmingsplan buitengebied herzien. De 'Uitgangspuntennotitie Bestemmingsplan Buitengebied Tytsjerkstradiel' geeft de onderbouwing en de hoofdlijnen (met discussiepunten) van het voorgenomen bestemmingsplan.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-06-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
24-10-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
15-03-2012 Kennisgeving MER
15-03-2012 Ter inzage legging MER
08-06-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De Commissie signaleert bij toetsing van het MER in samenhang met het voorontwerp van het bestemmingsplan enkele tekortkomingen die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. De geconstateerde tekortkomingen betreffen:

  • De beschrijving van de maximaal mogelijke effecten van het voornemen.
  • De gehanteerde referentiesituatie in de effectbeschrijving, en de beschrijving van een alternatief waarin aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebied Alde Feanen kan worden uitgesloten en (wanneer dit niet in één alternatief kan) een alternatief waarin recht wordt gedaan aan de gemeentelijke ambities ten aanzien van de landschappelijke waarden van het plangebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Dick Hamhuis
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Tytsjerksteradiel

Bevoegd gezag
Gemeente Tytsjerksteradiel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 30 nov 2012