2558. HTCW vergassingsinstallatie Rijssen

Waste Consortium Rijssen heeft het voornemen tot realisatie en exploitatie van een vergassingsinstallatie voor de verwerking van gevaarlijk afval en de productie van syngas en warmte op het terrein van Ten Brinke Transport te Rijssen. Voor dit voornemen is een vergunning nodig op grond van de Wet milieubeheer (Wm), waarvoor de Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel (coördinerend) bevoegd gezag is. Tevens zal er vanwege de gebouwhoogte van de installatie een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk zijn.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
05-07-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
07-07-2011 Aankondiging start procedure
07-07-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
03-10-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

Risico’s

  • Geef een overzicht van aan vergassingstechnologie verbonden risico’s waaronder: brandrisico’s, explosierisico’s en toxische- en milieurisico’s als gevolg van emissies.
  • Beschrijf deze risico’s voor zowel normale als afwijkende bedrijfsomstandigheden (tijdens opstart, (tijdelijke) uitgebruikname en calamiteiten).
  • Geef aan hoe de risico’s afdoende worden beheerst.
  • Ga in op de kennisleemtes en welk belang daaraan gehecht moet worden voor de besluitvorming.

Technologie

Neem een uitgebreide procesbeschrijving op van het basisalternatief en onderbouw de uitvoeringsalternatieven en het voorkeursalternatief voor zowel de vergassingsinstallatie, de gasreiniging en de electriciteitsproductie-installatie of Warmte Kracht Koppeling installatie (WKK).

Brandstofmengsel scenario’s en emissies

  • Beschrijf de samenstelling, type, herkomst en acceptatie van het te gebruiken afval.
  • Bepaal op basis hiervan enkele representatieve brandstofmengsel scenario’s en daaraan gerelateerde emissies van de installatie waaronder in ieder geval een mengsel met de meest ongunstige samenstelling.
  • Beschrijf de bandbreedtes van deze emissies voor zowel normale als afwijkende bedrijfsomstandigheden (tijdens opstart, (tijdelijke) uitgebruikname en calamiteiten).

Massa- en energiebalansen; energetisch rendement

  • Beschrijf op basis van representatieve brandstofmengsel scenario’s duidelijke massa- en energiebalansen voor zowel de vergassingsinstallatie, de gasreiniging en de electriciteitsproductie-installatie of WKK.
  • Maak hiermee ook het energetisch rendement van de installatie zichtbaar.

Milieudruk

Beschrijf de gevolgen van het project voor het woon- en leefmilieu en natuur met specifieke aandacht voor de omliggende Natura 2000-gebieden en EHS-gebieden.

Meet- en monitoringprogramma

Maak een voorstel voor een meet- en monitoringprogramma ter beantwoording van de openstaande onderzoeksvragen en ter controle van de emissies, de gaskwaliteit en kwaliteit van de reststoffen.

Samenvatting

Neem een publieksvriendelijke samenvatting op, voorzien van overzichtelijk en ‘leesbaar’ kaartmateriaal. De samenvatting moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling vormen van de inhoud van het MER.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Huub Stassen
ing. Rob Vogel
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waste Consortium Rijssen

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 2011: gevaarlijk afval

Bijgewerkt op: 10 jul 2018