2562. Deltaprogramma

Het Deltaprogramma brengt oplossingen in beeld die uitgevoerd worden om gevolgen van klimaatverandering en sociaaleconomische ontwikkelingen tot 2050 (met een doorkijk naar 2100) het hoofd te bieden. De deltabeslissingen en vookeursstrategieën worden na vaststelling van het Deltaprogramma 2015 verankerd in beleidsplannen en -nota's, waaronder de opvolger van het Nationaal Waterplan (NWP). Hieraan zal een plan-m.e.r. worden gekoppeld. Vooruitlopend op de formele m.e.r.-procedure voor het NWP, wordt een milieueffectonderzoek uitgevoerd voor de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën in het Deltaprogramma 2015. De Commissie is gevraagd om een advies over een informele Nota Reikwijdte en Detailniveau, die richting gaat geven aan de te onderzoeken milieueffecten en de te hanteren vergelijkingssystematiek.

Procedure en adviezen

Advisering Deltaprogramma 2012
01-08-2011 Adviesaanvraag
13-10-2011 Advies uitgebracht
Advies Deltaprogramma 2012
Milieueffectonderzoek Deltaprogramma 2015
05-07-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
18-10-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Milieueffectonderzoek Deltaprogramma 2015
De Commissie heeft advies uitgebracht over een informele Nota Reikwijdte en Detailniveau. Belangrijke punt dat is gemarkeerd voor het MER is de onderbouwing van reeds gemaakte keuzes en de criteria die daarbij bepalend zijn geweest (vooral van belang bij het thema waterveiligheid, aangezien daarbij een nieuwe normering wordt gehanteerd).

De toetsing van het milieueffectonderzoek, behorend bij het Deltaprogramma 2015 wordt door de Commissie m.e.r. getoetst in het najaar van 2014 (vanaf Prinsjesdag). Hieraan is een nieuw projectnummer teoegekend: 2973.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Ben Ale
dr. Janrik van den Berg
ir. Johan Gerardus Adolph Coppes
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Deltacommissaris

Bevoegd gezag
Deltacommissaris

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen
C19.1/2 2011: waterwerken
D03.2 2011: waterkering, dijk
D12 2011: kustverdediging
D49.1-3 2011: peilwijziging

Bijgewerkt op: 10 jul 2018