2567. Varkenshouderij Swinkels-Meulendijks, Deurne

De fam. Swinkels is voornemens haar varkenshouderijbedrijven aan de Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant samen te voegen tot een gesloten varkenshouderij. Het bedrijf moet plaats bieden aan 12 zeugen, 249 opfokzeugen, 5529 gespeende biggen en 8400 vleesvarkens. Hiervoor wordt een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd voor het onderdeel milieu. In dit kader wordt de m.e.r.-procedure doorlopen. Toetsing van het MER  De Commissie is van oordeel dat de essentiele informatie voor de besluitvorming in het MER aanwezig is. Het MER is helder en overzichtelijk opgesteld en voorzien van goed kaartmateriaal en ondersteunende afbeeldingen. Uit het MER blijkt dat de depositie op kwetsbare natuurgebieden toeneemt ten opzichte van de huidige situatie maar onder de gerns cande verleende Nb-wet vergunning blijft. De cumulatieve geurbelasting voor de omgeving zal veranderen en afhankelijk van de ligging van het geurgvoelig object licht positief of licht negatief zijn.

Procedure en adviezen

Toetsing
15-09-2011 Kennisgeving MER
15-09-2011 Ter inzage legging MER
16-09-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-11-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
mr. ing. René van Lieshout

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Swinkels-Meulendijks v.o.f.

Bevoegd gezag
Gemeente Deurne

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 10 jul 2018