257. Golfbaan Euverem te Valkenburg aan de Geul

De gemeente Valkenburg heeft in het verleden een bestemmingsplan vastgesteld voor het landgoed De Heek, waarin de aanleg van een 18-holes golfbaan werd voorzien. Dat bestemmingsplan is in 1987 door GS goedgekeurd. De particuliere initiatiefnemer voor deze golfbaan heeft sedert de vaststelling van dit bestemmingsplan echter geen stappen ondernomen om tot daadwerkelijke aanleg over te gaan.  Rhekom heeft het plan om een 18-holes golf baan en een hotel aan te leggen in het gebied Euverem, met een totaal oppervlak van ongeveer 65 ha. Dit gebied wordt deels aangeduid als “natuurgebied” (waaronder de rand van het Schaelsbergerbos) en deels als “agrarisch gebied met hoge landschappelijke waarde”. Het maakt tevens deel uit van het potentieel nationaal landschapspark Mergelland. Het vormt een leefgebied voor roofvogels, dassen, vleermuizen, eekhoorns, hamsters, reeën, vossen, bruine kikkers en alpenwatersalamanders1 en is aangewezen als kerngebied van de ecologische hoofdstructuur.     1 Dit wordt gemeld door de Stichting Milieufederatie Limburg.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-11-1989 Datum kennisgeving
04-11-1989 Ter inzage legging van de informatie
22-12-1989 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
29-03-1990 Kennisgeving MER
29-03-1990 Ter inzage legging MER
02-04-1990 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
15-06-1990 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Het toetsingsadvies gaf aan dat de in het aangegeven effecten vrijwel uitsluiten kwalitatief waren beschreven en dat ze soms slechts een veronderstelling zijn. Het belangrijkste milieueffect, de verandering van het landschapsbeeld, kreeg in het MER volgens de Commissie onvoldoende aandacht. 

De Commissie zette kanttekeningen bij de behoefteraming die in het MER werd gepresenteerd. Ook ging zij in de aanbiedingsbrief in de relatie met het initiatief voor een golfbaan in de Heek, vlakbij Euverem. Omdat het MER geen duidelijkheid over de samenhang, vroeg zij om aanvulling op het MER, wanneer verplaatsing van onderdelen van de golfbaan Euverem naar De Heek tot een (wellicht meest milieuvriendelijk) alternatief zou kunnen worden bestempeld.

De gemeente heeft besloten dat gezien de problemen bij de realisatie van de golfbaan De Heek dit laatste niet aan de orde was en door te gaan met de bestemmingsplanprocedure voor Euverem.

Na de vaststelling van het bestemmingsplan leek er geen beletsel meer te zijn om de golfbaan aan te leggen. Toen echter Gedeputeerde Staten het bestemmingsplan moesten beoordelen bleek dat de financiële zekerheid die de initiatiefnemer had te gering was. GS hebben besloten geen goedkeuring te hechten aan het bestemmingsplan. Belangrijkste reden is dat zij geen twee golfbanen in het gebied wilden toestaan. Zij drongen erop aan om de twijfel die de gemeente Valkenburg had ten aanzien van de realisatie van het bestemmingsplan “Golfaccommodatie De Heek” op een heldere manier op te lossen: door terugneming van dat bestemmingsplan en een nieuwe bestemming voor De Heek, afgestemd op herstel van de oorspronkelijke waarden. Tevens vonden GS dat de twijfel over de haalbaarheid van De Heek ook twijfel aan de haalbaarheid van Euverem rechtvaardigde. Omdat de particuliere initiatiefnemer op herhaald verzoek om overleg vanuit de gemeente niet is ingegaan werden die twijfels bij GS nog groter. Om die reden zijn GS niet eens op de inhoudelijke bezwaren tegen de golfbaan Euverem ingegaan.

De particuliere initiatiefnemer heeft verder afgezien van pogingen om de golfbaan toch nog te realiseren.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Kleyn
drs. Antoine Siepman
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: ir. Margot de Cleen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rhekom Rhenen b.v.

Bevoegd gezag
Valkenburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007