2578. Windpark Den Tol, gemeente Oude IJsselstreek

Een groep agrarische initiatiefnemers wil samen met Windunie Development ten oosten van Netterden een windpark realiseren. Voor de benodigde omgevingsvergunning en het bestemmingsplan wordt een gecombineerd plan-/project-m.e.r. doorlopen. De Commissie vindt dat het MER en de aanvulling daarop de essentiële informatie bevatten om een besluit te kunnen nemen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-08-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
18-08-2011 Aankondiging start procedure
18-08-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
24-10-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
03-07-2013 Kennisgeving MER
04-07-2013 Ter inzage legging MER
10-09-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
26-09-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
14-10-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies over het MER en aanvulling op het MER
De Commissie vindt dat het MER en de aanvulling daarop de essentiële informatie bevatten om een besluit te kunnen nemen. Ervan uitgaande dat het voornemen met minder dan zeven windturbines niet financieel haalbaar is, zoals de initiatiefnemers stellen, wordt met de aanvulling in kwantitatieve zin het volledige speelveld aan alternatieven in beeld gebracht. Bovendien heeft de aanvulling op de Passende beoordeling de conclusie voldoende onderbouwd dat met het niet realiseren (of stil zetten in de broedperiode) van drie turbines geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Unterer Niederrhein zal optreden.

 

Toetsingsadvies
De Commissie signaleert bij de toetsing van het MER een aantal tekortkomingen die zij essentieel vindt voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming over de wijziging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Het gaat om met name:

  • Alternatieven waarin minder turbines zijn opgenomen, waaronder een alternatief waarin de voor de leefomgeving en de natuur meest hinderlijke turbines ontbreken.
  • De effecten van het windturbinepark op de grutto’s van Natura 2000-gebied Unterer Niederrhein.
  • De navolgbaarheid van de beoordeling van de effecten op landschap.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • Een onderbouwing van de locatiekeuze voor het windturbinepark binnen het zoekgebied rond Gendringen, waaruit valt af te leiden waarom voor deze locatie is gekozen, mede bezien in een regionale context (Achterhoek/Liemers) en rekening houdend met andere (gekozen of nog mogelijke) locaties.
  • De ontwikkeling van alternatieven gericht op optimalisatie van energie-opbrengst, landschappelijke inpassing en de gevolgen voor de leefomgeving en natuur, waarbij rekening wordt gehouden met het windturbinepark in oprichting aan de Papenkampseweg en het bestaande park net over de grens.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. Michiel van Pelt
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Initiatief Groep Windpark Den Tol

Bevoegd gezag
Gemeente Oude IJsselstreek

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 10 jul 2018