2581. Luchthavenbesluit Twente

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wilde een luchthavenbesluit opstellen voor de ontwikkeling van luchthaven Twente. Initiatiefnemer Area Development Twente (ADT) heeft daarvoor een aanvraag voor een luchthavenbesluit ingediend. De staatssecretaris vroeg de Commissie het milieueffectrapport bij het ontwerp luchthavenbesluit te toetsen. Op 14 november 2014 heeft het ministerie de Commissie schriftelijk verzocht om het m.e.r. adviestraject te stoppen. Aanleiding hiervoor was het terugtrekken van de aanvraag voor een luchthavenbesluit door ADT en het stoppen van de procedure voor het luchthavenbesluit door het ministerie.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
29-09-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
05-10-2011 Aankondiging start procedure
05-10-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
16-12-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Duitse vertaling Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
10-01-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-03-2014 Kennisgeving MER
07-03-2014 Ter inzage legging MER
28-05-2014 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
persbericht voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
17-07-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Adviesprocedure afgebroken
Op 28 mei 2014 bracht de Commissie een voorlopig toetsingsadvies uit over het rapport dat in maart ter inzage is gelegd met het ontwerp luchthavenbesluit. De Commissie adviseerde daarin een aanvulling op te stellen, omdat de essentiële milieu-informatie nog niet aanwezig was. Het ministerie heeft deze aanvulling in juli 2014 aan de Commissie voorgelegd ter toetsing. Vanwege het terugtrekken van de adviesaanvraag heeft de Commissie haar advies over de aanvulling niet uitgebracht en heeft zij het voorlopig advies omgezet in een definitief advies.

 

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport gaat uitgebreid in op de effecten van luchtvaart en beschrijft de gevolgen voor geluid, externe veiligheid en natuur. Het rapport is naar mening van de Commissie echter nog niet compleet. Zo moet informatie worden aangevuld over hinder en slaapverstoring door het vliegtuiggeluid buiten de wettelijke contouren. Het is ook onduidelijk of de uitlaatgassen van vliegtuigen en auto’s schade aan natuurgebieden veroorzaken.

Voor meer informatie: Platform Participatie

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Ton Dassen
drs. Sjoerd Dirksen
drs. Sjef Jansen
drs. Sander Jonkers
ir. Wim Keijsers
drs. Eelke Kooi

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Area Development Twente (ADT)

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C06.1 2011: luchthaven

Bijgewerkt op: 10 jul 2018