2585. Verwerking afvalwater Lyondell, locatie Maasvlakte Rotterdam

Lyondell Chemie Nederland BV., gevestigd op de Maasvlakte, wil het door het bedrijf geproduceerde afvalwater en twee brandbare afvalstromen zelf gaan verwerken. Deze (gevaarlijke) afval(water)stromen worden momenteel door het afvalverwerkingsbedrijf AVR verwerkt. Voordat besloten wordt over de omgevingsvergunning en de waterwetvergunning zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder oordeelde de Commissie m.e.r. dat het rapport niet compleet was. De DCMR heeft het rapport daarom laten aanpassen. De DCMR heeft de Commissie m.e.r. nu gevraagd het aangepaste rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-09-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
10-11-2011 Aankondiging start procedure
10-11-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
09-01-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
04-07-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-07-2017 Kennisgeving MER
06-07-2017 Ter inzage legging MER
26-10-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
08-01-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-04-2018 Advies uitgebracht
Toetingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit de aanvullende informatie  blijkt  dat  de voorgestelde verbrandingsinstallatie en de waterzuivering in principe veilig en stabiel kunnen werken. Het rapport laat ook zien dat verwerking door Lyondell qua milieugevolgen in potentie beter scoort dan de huidige verwerking bij de AVR, zoals op het punt van energiegebruik. De Commissie vraagt in haar advies meer aandacht voor de verwachte samenstelling van het brandbare afval (aandeel zeer zorgwekkende stoffen), de samenstelling van de rookgassen en voor de stabiliteit van de waterzuivering. Deze informatie is nog nodig om milieuconclusies uit het rapport te onderbouwen.
 

Voorlopig toetsingsadvies
In het rapport ontbreekt belangrijke basisinformatie die nodig is om de milieugevolgen van afvalverwerking door Lyondell te kunnen beoordelen. Zo is niet duidelijk wat de milieueffecten zijn van de verwerking van de afvalstromen door Lyondell ten opzichte van een situatie waarbij AVR de afvalstromen blijft verwerken. Verder ontbreekt in het rapport een actuele en heldere presentatie van de samenstelling en omvang van de te verwerken afvalstoffen. Het verwerkingsproces is ook onvoldoende inzichtelijk. Doordat deze informatie ontbreekt zijn de milieugevolgen onduidelijk en mogelijk onderschat. De Commissie vindt het belangrijk dat deze milieu-informatie beschikbaar is voorafgaand aan de besluiten over de vergunningen, zodat hier rekening mee gehouden kan worden. De DCMR heeft aangeven het rapport te laten aanpassen en de Commissie hierover opnieuw om advies te vragen.


Advies over reikwijdte en detailniveau
In haar advies vraagt de Commissie om de huidige verwerkingsinstallatie en de alternatieven voor de voorgenomen activiteit helder te beschrijven. Daarnaast zijn de milieugerelateerde prestaties van de huidige verwerkingsinstallatie en van de alternatieven en een onderlinge vergelijking van die prestaties belangrijk. De criteria die worden gebruikt bij de beoordeling van de alternatieven, moeten goed onderbouwd en toetsbaar omschreven zijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Frank van den Aarsen
ir. Tanja Bremer
drs. Joost van der Pluijm
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Lyondell Chemie Nederland B.V.

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
C18.2 2011: gevaarlijk afval

Bijgewerkt op: 10 jul 2018