2589. Windpark N33 provincie Groningen

Samenwerkingsverband Windpark N33 en RWE Innogy Windpower Netherlands willen samen een windpark realiseren in Menterwolde, Oldambt en Veendam. Het park ligt langs de N33, van Veendam naar de Rijksweg A7. Het park krijgt een totaalvermogen van minimaal 100 megawatt (MW). Om het park mogelijk te maken is een Rijksinpassingsplan opgesteld. Daarnaast zijn voor het park verschillende vergunningen nodig. Voordat er een besluit wordt genomen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
14-09-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
14-10-2011 Aankondiging start procedure
14-10-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
22-12-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
13-04-2016 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing
29-09-2016 Kennisgeving MER
30-09-2016 Ter inzage legging MER
22-12-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport legt helder uit waarom is gekozen voor deze locatie langs de N33. Het rapport onderzoekt verschillende mogelijkheden om 23-35 turbines die in grootte variëren in het gebied neer te zetten, bijvoorbeeld in lijnen, rasters en zwermen van turbines. De effecten van deze verschillende opstellingen zijn goed beschreven en met elkaar vergeleken. Het rapport geeft hierdoor een goed inzicht in de keuzemogelijkheden om bij het verdelen van de turbines over het gebied rekening te houden met het landschap, de leefomgeving (hinder door geluid en slagschaduw), de energieopbrengst en de veiligheid. Met deze informatie kan een goed onderbouwde keuze gemaakt worden.

Omdat lichthinder door nachtelijke signaalverlichting van de turbines (knipperende rode lichten) een belangrijke punt voor omwonenden is, adviseert de Commissie om bij het besluit duidelijkheid te geven over de maatregelen die getroffen gaan worden.

Tussentijds toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het rapport een goed beeld geeft van de gevolgen van het plan voor de leefomgeving, de natuur, het landschap, de veiligheid en de energieopbrengst. De Commissie adviseerde te bekijken of enkele optimalisatiemogelijkheden die nog niet zijn onderzocht, verdere milieuvoordelen opleveren. Het gaat om de toepassing van turbines in de 4 MW-klasse en om alternatieve methoden waarmee nachtelijke hinder door de verlichting van het windpark kan worden verminderd.

Advies over reikwijdte & detailniveau
De Commissie adviseert in het milieueffectrapport vooral aandacht te besteden aan: 

  • Een onderbouwing van de locatiekeuze en specificering van het totale vermogen op de locatie. Waarbij de locatie ook in samenhang is bekeken met andere (lopende) inititieven voor windenergie in het veenkoloniale gebied. Zij adviseert hierbij ook aandacht te besteden aan de standpunten van de provincie Groningen, de gemeente Menterwolde en de gemeente Veendam.  
  • De ontwikkeling van inrichtingsvarianten voor het park als geheel. Met als variabelen het totale vermogen, de totale oppervlakte, het aantal turbines, de verspreiding van turbines binnen het gebied en de landschappelijke kwaliteit. 
  • Een overzicht waarin de maximale milieueffecten op landschap, natuur en leefomgeving van de inrichtingsvarianten zijn vergeleken. Vergelijk de effecten zowel absoluut als relatief (per eenheid opgewekte energie).

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
RWE Innogy Windpower Netherlands B.V.
Samenwerkingsverband Windpark N33

Bevoegd gezag
Minister van Economische Zaken
Minister van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 22 dec 2016