2590. Omgevingsplan Zeeland 2012-2018

De provincie Zeeland wil een nieuw Omgevingsplan vaststellen voor de periode van 2012 tot 2018. Het Omgevingsplan bevat het provinciale Milieubeleidsplan, de ruimtelijke Structuurvisie en het regionale Waterplan. Het Omgevingsplan stelt kaders voor diverse m.e.r.-plichtige activiteiten. Ook kunnen (daardoor) effecten optreden op Natura 2000-gebieden. Daarom wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.De Commissie vindt dat het MER goed bruikbare milieuinformatie bevat, omdat het helder en duidelijk aangeeft welke milieuknelpunten in de provincie Zeeland om een oplossing vragen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-10-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
25-10-2011 Aankondiging start procedure
25-10-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
12-12-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
20-03-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-03-2012 Kennisgeving MER
29-03-2012 Ter inzage legging MER
07-05-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht bij toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing

De Commissie vindt dat het MER goed bruikbare milieu-informatie bevat, omdat het helder en duidelijk aangeeft welke milieuknelpunten in de provincie Zeeland om een oplossing vragen. Bijvoorbeeld:

  • In 12 van de 16 Natura 2000-gebieden in Zeeland is de ‘staat van instandhouding’ onvoldoende. De provincie zal moeten zorgen dat de natuurkwaliteit in de betreffende Natura 2000-gebieden zo verbetert dat de gewenste ruimte voor nieuwe (economische) ontwikkelingen ontstaat.
  • Door groei van bedrijvigheid in de Kanaalzone en het Sloegebied dreigt een inefficiënt ruimtegebruik en een verslechtering van de leefomgeving. Het MER pleit voor een integrale gebiedvisie waarin verschillende belangen worden afgewogen.
  • Niet alle claims van scheepvaart, visserij, recreatie en natuur zijn mogelijk. Hier zullen keuzes gemaakt moeten worden, een plan voor de ordening en zonering van deze claims kan hierbij helpen.

Uit het MER komt naar voren dat dit beleid nodig is voor een duurzame toekomst van Zeeland en dat hieraan in het Omgevingplan meer invulling gegeven moet worden. De Commissie adviseert hier rekening mee te houden.

Reikwijdte en detailniveau
De provincie wil met de plan-m.e.r. een antwoord vinden op de vraag hoe een nieuw Omgevingsplan met minder strikte regels kan bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van Zeeland en economische ontwikkeling mogelijk kan maken.

De Commissie adviseert:

  • Huidige tekortkomingen en kansen voor duurzaamheid te inventariseren en aan te geven welke provinciale sturing of ingrepen nodig zijn om de doelen dichterbij te brengen.
  • Criteria te ontwikkelen die bruikbaar zijn voor toetsing aan de duurzaamheidsdoelen, waarbij in het MER de milieuaspecten duidelijk herkenbaar en expliciet aan de orde komen.
  • De milieugevolgen van de nieuwe ontwikkelingen in beeld te brengen die in de planperiode worden voorzien.
  • In het MER ook in te gaan op aspecten van groei en krimp in relatie tot ruimtelijke kwaliteit.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Marinus Kooiman
dr. Piet Renooy
drs. Kees Vertegaal
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: mr. Maus van Loon
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zeeland

Bevoegd gezag
Provincie Zeeland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
C24 2011: hoogspanningsleiding
D01.1 2011: auto(snel)weg
D03.2 2011: waterkering, dijk
D10 2011: recreatie
D11.3 2011: industrieterrein
D22.2 2011: windturbinepark
D24.1/2 2011: hoogspanningsleiding
D28 2011: aquacultuur
D43 2011: race- en testbanen gemotoriseerde voertuigen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018