2592. Maasvlakte 1

De gemeente Rotterdam stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het haven- en industriegebied, Maasvlakte 1. Het bestemmingsplan legt voor een groot deel het bestaande type bedrijvigheid vast, schept ook het kader voor nieuwe m.e.r. (beoordelings)plichtige ontwikkelingen. Door ruimtedruk en efficiënt ruimtegebruik kijkt de gemeente naar mogelijkheden om de bestaande (milieu)ruimte in het plangebied zo goed mogelijk te benutten. Activiteiten in het plangebied kunnen invloed hebben op de omliggende Natura 2000-gebieden, daarom wordt ook een Passende beoordeling uitgevoerd.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
11-11-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
11-11-2011 Aankondiging start procedure
11-11-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
17-01-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Pilot tussentijdse advisering
02-04-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-07-2012 Advies uitgebracht
Presentatie Stand van Zaken MER Havenbestemmingsplannen
Brief pilot procesgerichte advisering

Opmerkingen bij de advisering

Pilot procesgerichte advisering
In het kader van de pilot 'procesgericht adviseren' heeft de Commissie gereflecteerd op de gekozen methodiek voor de m.e.r. Havenbestemmingsplannen Rotterdam (Maasvlakte 1, Europoort en Botlek Vondelingenplaat). Dit is gedaan aan de hand van een presentatie en discussies met de betrokken ambtenaren van de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf en de DCMR Milieudienst Rijnmond op 7 mei 2012 en 10 juli 2012. De toetsing van het MER voor de havenbestemmingsplannen volgt in een later stadium.

 

 

 

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie noemt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

 

 

  • Een beschrijving van de huidige situatie en de autonome ontwikkeling van het plangebied.
  • Een navolgbare onderbouwing van de stappen die zijn gemaakt om tot de bepaling van de maximale milieugebruiksruimte te komen met specifiek aandacht voor geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid.
  • Inzicht in hoe de autonome ontwikkeling en de alternatieven passen binnen de beschikbare milieugebruiksruimte.
  • Een beschrijving van de gevolgen voor het milieu van de ontwikkelingen die het bestemmingsplan (inclusief uitwerkingsplicht, afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden) maximaal mogelijk maakt.
  • Een Passende beoordeling waarin de gevolgen voor de Natura 2000-gebieden die door het voornemen beïnvloed kunnen worden zijn beschreven.
  • Inzicht in de mate waarin de duurzaamheidambities realiseerbaar zijn, mede in de context van de nieuwe Havenvisie 2030.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Carla Anzion
ir. Robert (Rob) Geerts
ing. Ben Peters
ing. Rob Vogel
ir. Paul de Vos
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Rotterdam
DCMR Milieudienst Rijnmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C21.1 2011: olieraffinage
C25 2011: opslag olie, (petro)chemische producten
D11.3 2011: industrieterrein
D21.1 2011: olieraffinage
D22.2 2011: windturbinepark
D25.1-4 2011: opslag olie, (petro)chemische producten, brandstoffen

Bijgewerkt op: 23 nov 2018