2594. Structuurvisie Friesland Windstreek 2012

De provincie Friesland wil nieuw beleid voor windenergie vaststellen. Het gaat om het aanwijzen van nieuwe zoekgebieden, het stellen van randvoorwaarden voor de inrichting en handvatten voor de sanering van bestaande windturbines.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
11-11-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
11-11-2011 Aankondiging start procedure
11-11-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
17-01-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
31-08-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-09-2012 Kennisgeving MER
10-09-2012 Ter inzage legging MER
20-12-2012 Voorlopig advies uitgebracht
04-03-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsingsadvies
Toetsing Aanvulling op het MER
01-07-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies aanvulling op het MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing MER inclusief aanvulling
De Commissie vindt dat in het MER en de aanvulling daarop nog niet alle essentiële informatie aanwezig is.

Zij adviseert vóór de besluitvorming over de structuurvisie nog voor alle zoekgebieden genoemd in de Houtskoolschets de effecten op natuur, kwaliteit van de leefomgeving en het potentieel aan op te wekken windvermogen aan te geven. Daarmee wordt duidelijk welke kansen qua energiepopbrengst in relatie tot natuur en milieueffecten zijn blijven liggen door de (politiek-bestuurlijke) keuze voor de gebieden Kop van de Afsluitdijk, IJsselmeer en Klaverblad Heerenveen.

Ook adviseert de Commissie nog aannemelijk te maken dat het plan, in combinatie met andere plannen, projecten en handelingen, de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden niet zal aantasten. Mocht blijken dat ondanks mitigerende maatregelen aantasting niet kan worden uitgesloten, zal alsnog naar alternatieve gebieden voor windenergie in de provincie Fryslan gezocht moeten worden om de ambitie van minimaal 400 MW windenergie daadwerkelijk te realiseren.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ir. Wim Keijsers
dr. Michiel van Pelt
drs. Kees Vertegaal

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Fryslân

Bevoegd gezag
Provincie Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 06 nov 2018